Pojdi na vsebino

Doktorski program Slovenistika

Iz Wikiverza

Literarni podiplomski na slovenistiki 2011/12[uredi]

Prva naloga na začetku študija je priprava individualnega študijskega programa – tega pripravita skupaj mentor in kandidat. V prvem letniku sta na literarni smeri študija dva skupna predmeta: Metodologija literarne vede in Teorija in praksa literarnega zgodovinopisja (spodaj je razpored lanskih predavanj). Ker je kandidatov letos premalo, se predmeta ne bosta izvajala v obliki predavanj in seminarjev, ampak v obliki konzultacij in tako, kot sledi. Pri vsakem od obeh skupnih predmetov kandidat skupaj z mentorjem izbere dva predavatelja, torej 2 izvajalca za predmet Metodologija in 2 izvajalca za predmet Teorija. K tem štirim profesorjem gre potem kandidat na konzultacije. Izbrani izvajalci naj ne bodo vaši predvideni študijski mentorji.

Izvajalci predmeta Metodologija so (po abecedi) Aleksander Bjelčevič, Miran Hladnik, Marko Juvan, Boža Krakar Vogel, Urška Perenič, Mateja Pezdirc Bartol, Alojzija Zupan Sosič, Alenka Žbogar, predmeta Teorija pa Aleksander Bjelčevič, Miran Hladnik, Marko Juvan, Irena Novak Popov, Mateja Pezdirc Bartol.

Vsak od profesorjev potem na konzultacijah da študijsko literaturo, skupaj s kandidatom pa določita temo raziskave, in sicer tako, da pri vsakem od obeh predmetov nastaneta dva izdelka: en krajši referat, ki ga kandidat predstavi v obliki neke vrste "izpita"/strokovnega pogovora s profesorjem (to so kandidati v prejšnjih letnikih delali pred avditorijem svojih kolegov, le malo bolj v navezavi s preštudirano literaturo); in ena seminarska naloga, ki jo na koncu vsi podiplomci skupaj predstavijo avditoriju, ocenita pa jo po dva profesorja (tisti, pri katerem je bila seminarska naloga narejena, in tisti drugi, pri katerem je bil narejen referat). Termine za predstavitve bi določili naknadno – predvidoma v spomladanskem času.

Ocena je pri vsakem predmetu ena sama (sestavljena iz ocene referata in seminarske naloge), vpiše pa jo nosilec predmeta: pri Metodologiji red. prof. dr. Marko Juvan, pri Teoriji doc. dr. Aleksander Bjelčevič. Ocena je Opravljeno, doda se ji tudi številčna ocena (od 6 do 10).

Glavna naloga kandidatov v 1. prvem letniku študija je priprava dispozicije doktorske naloge. Dispozicija mora biti oddana do 1. junija 2012 (po koledarju iz prejšnjega študijskega leta). Predvidoma v začetku septembra se organizira skupna javna predstavitev dispozicij, po kateri komisija za oceno naredi zapisnik, kandidati imajo nato čas, da dispozicijo popravijo, popravljena dispozicija pa se nato oceni; po vsem tem se sproži postopek za sprejem teme doktorske disertacije.

Metodologija slovenistične literarne vede in Teorija in praksa literarnega zgodovinopisja 2010[uredi]

16.00-20.00

Metodologija

 • petek 22. 10. 2010 Miran Hladnik: Tehnika strokovnega pisanja in objavljanja, kvantitativne metode, mp3 1. polovice predavanja, mp3 2. polovice predavanja, predavalnica 306, 15.30–19.00 (skupaj s študenti na smeri Literarne vede)
 • petek 19. 11. 2010 Marko Juvan: Svetovna književnost kot sistem, predavalnica 306, 15.30–18.40 (skupaj s študenti na smeri Literarne vede) predavalnica 306 ob 15.30
 • petek 7. 1. 2011 Alojzija Zupan Sosič: Interpretacija literarnega teksta (opisovanje in pripovedovanje), predavalnica 306
 • petek 14. 1. 2011 Urška Perenič: Empirične in sistemske obravnave literature, predavalnica 4 ob 15.30
 • petek 21. 1. 2011 Alenka Žbogar: Metodologija književnodidaktičnega raziskovanja, predavalnica 6 (ali 210 ali 4 ali P9 čez cesto)
 • ponedeljek 24. 1. 2011 Primož Jakopin: Računalniške obdelave besedil, ppt 1. dela predavanja, predavalnica 013 15.30–19.00
 • petek 25. 2. 2011 Seminar: predstavitev dispozicij seminarskih nalog, predavalnica 6 (ali 210 ali 4 ali P9 čez cesto)
 • petek 4. 3. 2011 Mateja Pezdirc Bartol: Analiza gledalca iz perspektive teorije in gledališke prakse, predavalnica 6 (ali 210 ali 4 ali P9 čez cesto)
 • petek 11. 3. 2011 Igor Kramberger: Ivan Prijatelj kot urednik, predavalnica 4

Teorija in praksa literarnega zgodovinopisja

 • petek 18. 3. 2011 Marko Juvan: Nacionalna in primerjalna literarna zgodovina, predavalnica 4
 • petek 25. 3. 2011 Seminar: zagovor seminarskih nalog iz Metodologije, predavalnica 4
 • petek 1. 4. 2011 Miran Hladnik: Začetki slovenske literarne zgodovine, predavalnica 4
 • petek 8. 4. 2011 Mateja Pezdirc: Raziskovanje slovenske dramatike, predavalnica 4
 • petek 15. 4. 2011 Matija Ogrin: Ekdotika: literarna zgodovina med virom in njegovo znanstvenokritično izdajo, predavalnica 4
 • petek 22. 4. 2011 Irena Novak: Raziskovanje slovenske poezije, predavalnica 4
 • petek 13. 5. 2011 Marijan Dović: Avtor v slovenski literarni zgodovini: sistemski pogled, predavalnica 4
 • petek 20.5. 2011 Aleksander Bjelčevič, Milena Blažič: a) Literatura in fikcija (na primeru Smolnikar), b) literatura in pornografija (na primeru Malove Napačne odločitve), predavalnica 4
 • petek 27. 5. 2011 Seminar: predstavitev dispozicij doktorskih disertacij, predavalnica 4

Obveznost pri predmetu Metodologija je seminarska naloga in izpit. Standardni obseg seminarske naloge je ena avtorska pola. Kandidat naj se z mentorjem čim prej dogovori za temo seminarske naloge. Dispozicija seminarske teme obsega 2-3 strani skupaj s seznamom literature. Izpit iz Metodologije je v obliki zagovora seminarske naloge (pred mentorjem in vsaj dvema predavateljema) in vprašanj iz predavane snovi (predavatelji študentom predpišejo študijsko literaturo). Študenta izprašata dva predavatelja. Spraševanje poteka na dan predstavitve seminarskih nalog (25. marca). Ocena je sestavljena iz ocene seminarskega dela in izpitnih vprašanj. Obvezna je aktivna udeležba in 80-odstotna prisotnost pri predavanjih.

Študent -- mentor seminarske naloge:

 • Luka Zibelnik: Urška Perenič
 • Jožica Jožef Beg: Marko Juvan
 • Sanja Kostanjšek: Mateja Pezdirc Bartol
 • Natalija Krese: Alenka Žbogar
 • Petra Jordan: Aleksander Bjelčevič
 • Breda Marušič: Miran Hladnik

Pri predmetu Teorija in praksa literarnega zgodovinopisja je obvezna 80-odstotna prisotnost pri predavanjih. Aktivna udeležba se izkazuje z diskusijami na teme predavanj in disertacij. Izpit poteka v obliki predstavitve dispozicije doktorskega dela.

Mentorji doktorandom in doktorske teme so naslednji: Luka Zibelnik (A. Bjelčevič, Metafora Žida v slov. lit. do 1930.), Sanja Kostanjšek (A. Zupan Sosič: Iskanje identitete v literar. ustvar. Ferija Lainščka), Breda Marušič (A. Zupan Sosič: Dramatizacija sodobnega slovenskega roamna); Petra Jordan (Miran Hladnik, Fan fiction in druge vrste spletne literature), Natalija Krese (Milena Blažić, Slovenska slikanica), Jožica Jožef Beg (Boža Krakar Vogel, Kompetence pri pouku literature).

Glej tudi[uredi]