Zemljevidi pri projektu Okupacijske meje

Iz Wikiverza

Pri raziskovalnem projektu, delovno imenovanem, Okupacijske meje, je bilo za razstave in publikacije izdelanih več zemljevidov. V seznam smo uvrstili zemljevide ki so objavljeni na spletni strani Napravite mi to deželo nemško - italijansko - madžarsko - hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. : Make This Land German ... Italian ... Hungarian ... Croatian! The Role of the Occupation Border in the Denationalization Policy and the Lives of the Slovene Population. Seznam vsebuje ime zemljevida s povezavo do spletne strani, opis vsebine (ključne besede), avtorje zemljevida in avtorje virov.

Prikaz prodiranja nemških in italijanskih armad na slovensko ozemlje ob napadu na Jugoslavijo aprila 1941 Okupacija, Slovenija, napad na Jugoslavijo, smeri prodora armad. Vir: Repe, S puško in knjigo, 11.

Po okupaciji so si slovensko ozemlje razdelili tako Nemci kot Italijani, Madžari in Hrvati. Okupacija, delitev ozemlja, Slovenija, Madžarska, Neodvisna država Hrvaška, Italija, Nemčija, 1941-1943. Avtorji zemljevida: Rok Ciglič, Manca Volk Bahun, Matija Zorn. Vir: Gabrič, Okupacijska uprava, stran 182, GURS, Žorž, Varovanje rapalske meje.

Ljubljana je po razdelitvi slovenskih ozemelj postala italijansko mesto ob nemško-italijanski meji. Na karti je viden potek meje, ki jo centralna mejna komisija določila 21. septembra 1941 Slovenija, Ljubljana, delitev ozemlja, meje, Italija, Nemčija. Vir: Spezialkarte der Österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75.000, list Laibach (5553). Hrani Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Izsek karte, ki prikazuje mejo med Nemčijo in Neodvisno državo Hrvaško pri Ormožu. Na karti se lepo vidi potek mejne linije Slovenija, okupacija, meje, Nemčija, Neodvisna država Hrvaška, Jugoslavija, Ormož. Vir: Jugoslavija, topografske karte razmera 1:50.000, list Ptuj. Hrani Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Skica predloga razmejitve pri Humu na Sotli Slovenija, razmejitev, okupacija, Nemčija, Neodvisna država Hrvaška, Hum na Sotli. Vir: Politisches Archiv des Auswartigen Amts, Berlin.

Okupirana občina Hum ob Sotli, 1941 Hum na Sotli, Jugoslavija, Hrvaška, okupacija. Avtorica zemljevida: Manca Volk Bahun. Vir: ARS, AS 1602, Deželni svetnik okrožja Celje, šk. 2/58; 2/66; 3/82; 49/1007; 3/87; Spezialkarte der Alpen - und Donau Reichsgaue 1 : 75.000, list Rohitsch und Drachenburg. Militärgeographisches Institut, Dunaj, 1943.

Danes hrvaško ozemlje južno od Drave pri Ormožu je leta 1941 pripadlo Nemčiji oziroma nemški državni pokrajini Štajerski (Reichsgau Steiermark) Hrvaška, okupacija, Ormož, Nemčija, delitev ozemlja. Avtorja zemljevida: Rok Ciglič, Matija Zorn. Vir: GURS (kartografska podlaga), arhiv projekta Okupacijske meje.

Na karti je prikaz mikroštudije ohranjenega stanja na terenu na lidarskem posnetku – lokacija je na Vonarju Vonar, Nemčija, 1944, utrjevanje ozemlja. Avtorja zemljevida: Jaka Ortar, Matija Zorn. Vir: LiDAR GURS

Izrez iz italijanskega zemljevida o gradnji utrjene linije med Italijo in NDH pri Metliki Okupacija, Metlika, Italija, Neodvisna država Hrvaška, utrjevanje meje. Vir: SI AS 1773, t. e. 773, Poveljstvo 14. pehotne divizije Isonzo

Partizanska skica italijanske postojanke v Ziljah ob Kolpi pri Vinici Partizani, okupacija, Zilje, Vinica, Italija. Vir: SI AS 1851, Glavni štab, t. e. 59, p. e. 1680

Zemljevid okupacije več slovenskih vasi s strani NDH Okupacija, Slovenija, Neodvisna država Hrvaška, 1941, Čedem, Jesenice, Obrežje, Nova vas, Slovenska vas. Avtorja zemljevida: Rok Ciglič, Matija Zorn. Vir: GURS, arhiv projekta Okupacijske meje

Na grebenu Ponc lokacije današnjih mejnikov sovpadajo z lokacijami mejnikov rapalske in okupacijske meje. Primer kaže območje Macesnovca Okupacija, Rapalska meja, Slovenija, Italija, Macesnovec. Avtorja zemljevida: Rok Ciglar, Matija Zorn. Vir: GURS (kartografska podlaga in sodobni mejniki), Grega Žorž, Geopedia.si (mejniki rapalske meje).

Zemljevid utrjenega pasu okoli Ljubljane Ljubljana, žica, Slovenija, okupacija, Italija. Vir: MNZS

Skica nemško-madžarske meje pri naselju Serdica (Seregháza), z vrisanim spornim območjem (vitás terület) Nemčija, Madžarska, delitev ozemlja, meje, Serdica, Seregháza. Vir: MNL OL K-64 - 1942 - 41.(96. cs.).

Preliminarna mikroštudija dela meje med Italijo in Nemčijo v Polhograjskih dolomitih (bližina Ljubljane), kjer so označena mesta stavb, ki so bile zaradi novega mejnega pasu porušene, in mesta smrtnih žrtev zaradi miniranja mejnega pasu s strani okoliških prebivalcev Okupacija, Slovenija, Nemčija, Italija, Ljubljana, meja, mine. Vir: Karto hrani Milan Košir

Tromeje na Slovenskem med 2. svetovno vojno Slovenija, Nemčija, Italija, tromeja, okupacija. Avtorja zemljevida: Rok Ciglič, Matija Zorn. Vir: GURS (Kartografska podlaga), arhiv projekta Okupacijske meje.

Primer uporabe tehnologije LiDAR za iskanje materialnih ostankov na območju Rogatca in Rogaške Slatine Slovenija, okupacija, LiDAR, Rogaška Slatina, Rogatec, utrjevanje mej. Avtorica zemljevida: Manca Volk Bahun. Vir: GURS

Zemljevid prikazuje potek meje med vojno v okolici Rogaške Slatine z označenimi mejnimi prehodi Okupacija, Slovenija, Rogaška Slatina, meja, mejni prehod, Nemčija, Neodvisna država Hrvaška, Furt zwischen Terlitschner und Hromec; St. Rochus-Burmanec; Brücke bei Grenzpfahl 75, Fahrweg von Dobrowetz nach Lupinjek beim kroatischen Schulhaus; Rochus-Lupinjak; Steg und Furt bei Grenzpfahl 63 nördlich von Klenovec; Brücke bei Grenzpfahl 59; Rohitsch-Hum; Brücke bei Grenzpfahl 38, Gehöft Meringovetz; Klementbrücke Brücke bei Grenzpfahl 31; Brücke bei Grenzpfahl 29; Zurmanbrücke- Schwerko Grenzpfahl 27; Brücke bei Grenzpfahl 19; Nimno-Brezno Grenzpfahl 10; Podčetrtek-Harina Zlaka. Avtorica zemljevida: Manca Volk Bahun. Vir: ARS, AS 1602, Deželni svetnik okrožja Celje, šk. 2/58; 2/66; 3/82; 49/1007; 3/87; Spezialkarte der Alpen - und Donau Reichsgaue 1 : 75.000, list Rohitsch und Drachenburg. Militärgeographisches Institut, Dunaj, 1943.

Prikaz utrdb, ki so kot del Alpskega zidu varovale območje rapalske meje v bližini Idrije Slovenija, Idrija, utrjevanje meje, Rapalska meja, Italija. Avtor zemljevida: Grega Žorž. Vir: Podatki laserskega snemanja Slovenija, Direkcija RS za vode Ministrstvo za okolje in prostor, zbirka Ortofoto, Geodetska uprava RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Žorž G., 2017, Varovanje rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. armadnega zbora, Magistrsko delo, Ljubljana, Filozofska Fakulteta, Oddelek za geografijo, 193 str.

Na podlagi skice obveščevalne službe IX. korpusa in ustnih virov izdelana simulacija nemških utrjenih položajev in poteka žičnih ovir okrog Idrije med letoma 1943 in 1945 Slovenija, Nemčija, Idrija, utrjevanje meje, 1943, 1945. Avtor vsebine: Matevž Šlabnik. Avtor zemljevida: Rok Ciglič. Vir: GURS (podlaga).

Zemljevid prikazuje utrjene položaje na meji v okolici Idrije Slovenija, Italija, utrjevanje meje, 1938, Rupnikova linija, Rapalska meja, Idrija, Žiri. Avtor zemljevida: Grega Žorž. Vir: Državna pregledna karta Italije 1 : 50.000, list Črni Vrh nad Idrijo, 1936, Firence, IGM; Državna pregledna karta Italije, 1 : 50.000, list Idrija, 1934, Firence, IGM; Arhiv RS, fond AS 1780, Poveljstvo inženirije XI. armadnega zbora; Žorž G., 2017, Varovanje rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. armadnega zbora, Magistrsko delo, Ljubljana, Filozofska Fakulteta, Oddelek za geografijo, 193 str.

Partizanska zemljevida Žirovskega vrha, na katerem so vrisana tudi žirovska naselja, ter Gorenje vasi, ki so jo Nemci obdali z bodečo žico Partizani, Žirovski vrh, Žiri, Slovenija, okupacija, utrjevanje meje. SI ZAL ŠKL, 0268, 3, C-VI-3-l-11

Zemljevid prikazuje osvobojeno ozemlje, v katerega so spadale tudi Žiri Osvobojeno ozemlje, Žiri, Ledinica, partizani, Nemčija, Slovenija, okupacija. Avtorji zemljevida: Rok Ciglič, Manca Volk Bahun, Matija Zorn. Vir: Patelin S. (1985) Enaintrideseta divizija. Ljubljana, Borec, Partizanska knjiga, str. 40; Arhiv projekta Okupacijske meje

Zemljevid Vogels Karte des Deutschen Reichs und der Alpenländer ima že vrisano mejo med nemškim in italijanskim ozemljem Nemčija, Italija, Slovenija, meje. Vir: SI ZAL ŠKL, 44, B-IV-b-1.

Zemljevid meje pri Mrzlem vrhu Okupacija, Slovenija, Italija, Nemčija, utrjevanje meje. Avtor vsebine: Matevž Šlabnik, Maja Vehar. Avtorica Zemljevida: Manca Volk Bahun. Vir: Arhiv projekta Okupacijske meje

Postojanke italijanskega okupatorja v Beli krajini 1. marca 1942 Slovenija, okupacija, Italija, Bela krajina, postojanke, 1942. Avtorji vsebine: Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Blaž Štangelj. Avtorica zemljevida: Manca Volk Bahun. Vir: GURS, Arhiv RS, Ferenc T. 1987, Vogrič R. 1973

Partizanska skica fašistične in financarske postojanke Sinji Vrh Okupacija, postojanka, partizani, Slovenija, Italija, Sinji Vrh. Vir: Arhiv RS

Skica fašistične postojanke v Gribljah Okupacija, postojanka, 1942, Italija, Slovenija, Griblje. Vir: Arhiv RS

Partizanska skica fašistične in financarske postojanke v Pobrežju pri Adlešičih v merilu 1 : 1000 Okupacija, postojanka, Italija, Slovenija, Adlešiči, partizani. Vir: Arhiv RS

Skici fašističnih postojank v vasi Podzemelj Okupacija, postojanka, Slovenija, Italija, Podzemelj. Vir: Arhiv RS

Skica Italijanskih utrjenih položajev v Semiču Okupacija, postojanka, Slovenija, Italija, Semič. Vir: Arhiv RS

Zemljevid prikazuje mejo med NDH in Italijo ter utrjene položaje okrog ožičene Metlike Okupacija, Slovenija, Italija, Neodvisna država Hrvaška, Metlika, utrjevanje meje. Avtorji vsebine: Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Blaž Štangelj. Avtor zemljevida: Rok Ciglič. Vir: GURS (podlaga)

Med vojno so bile Zilje obdane z žico Okupacija, Slovenija, Italija, žica, Zilje. Avtorji vsebine: Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Blaž Štangelj. Avtor zemljevida: Rok Ciglič. Vir: GURS (podlaga)

Zemljevid različnih meja na območju Ljubljane med vojno Ljubljana, okupacija, Slovenija, Italija, Nemčija, žica, meja. Avtorji vsebine: Bojan Balkovec, Rok Ciglič, Matija Zorn. Avtor zemljevida: Rok Ciglič. Vir: GURS DTK50 2008, 2018; Arhiv projekta Okupacijske meje.

Zemljevid poteka Nemško-Italijanske meje čez Kašeljski grič z označenimi materialnimi ostanki Nemčija, Slovenija, Italija, okupacija, Kašeljski grič, utrjevanje meje. Avtorji vsebine: Božidar Flajšman, Rok Ciglič, Matija Zorn. Avtor zemljevida: Rok Ciglič. Vir: GURS DOF 2016, arhiv projekta Okupacijske meje.

LiDAR posnetek Rožnika, na katerem so vidni ostanki Italijanskega artilerijskega gnezda Italija, okupacija, Ljubljana, Rožnik, utrjevanje meje. Vir: GIAM, Rok Ciglič

Zemljevid novega odseka železnice med Vižmarjami in Črnučami ter okoliških postojank nemških in italijanskih okupatorjev Okupacija, Slovenija, Italija, Nemčija, železnica, utrjevanje meje, Vižmarje, Črnuče, Šentvid. Avtorji vsebine: Peter Mikša, Rok Ciglič, Matija Zorn. Avtor zemljevida: Rok Ciglič. Vir: GURS DOF 2016; Deutsche Heereskarte 1 : 25.000, list št. 11-3-c ; 11-3-d, Ljubljana, OKH, Berlin, 1943; Arhiv projekta Okupacijske meje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, sig. 405.

Dva zračna posnetka iz različnih let, 3R model in LiDAR posnetek poteka nemške obvozne železnice Okupacija, Slovenija, Nemčija, železnica. Avtorica vsebine: Mateja Breg Valjavec. Avtorica zemljevida Mateja Breg Valjavec. Vir: GURS; Open Geosciences 2018

Zemljevid okupacijskih meja z označenimi postojankami in stražnimi stolpi, ter slikami materialnih ostankov Slovenija, okupacija, Nemčija, Italija, Neodvisna država Hrvaška, meja, postojanke, delitev ozemlja. Avtorji vsebine: Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Blaž Štangelj. Avtorica zemljevida: Manca Volk Bahun. Vir: GURS, arhiv projekta Okupacijske meje.

Zemljevid prikazuje območja, kjer so nacisti izseljevali domače prebivalstvo in naseljevali Nemce. Okupacija, Slovenija, Nemčija, preseljevanje, naseljevanje. Vir: MNZS

Zemljevid poteka žice in utrjenih položajev okrog Novega mesta, in bližnje Nemško-Italijanske meje Okupacija, Slovenija, Novo mesto, Italija, Nemčija, žica, meja. Avtorji vsebine: Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Blaž Štangelj. Avtorja zemljevida: Rok Ciglič, Matija Zorn. Vir: GURS 2016, arhiv projekta Okupacijske meje

Del Dolenjske na originalnem nemškem zemljevidu z označeno okupacijsko mejo med Nemčijo in Italijo in lokacijami nemških stražnih stolpov Okupacija, utrjevanje meje, Slovenija, Italija, Nemčija, Dolenjska. Avtorja vsebine: Bojan Balkovec, Božidar Flajšman. Avtorja zemljevida: Rok Ciglič, Matija Zorn. Vir: Deutsche Heereskarte 1 : 25.000, list Novo mesto Nr. 26-2-a, Novo mesto Nr. 26-2-b, Celje Nr. 12-4-c, OKH, Berlin, 1943; Rupar A., Rupar R. 2007: Opazovalnice ob nemško-italijanski okupacijski meji 1941-1945; Sevnica, društvo izgnancev Slovenije; Arhiv projekta Okupacijske meje

Zemljevid Šentjerneja s priloženimi slikami in partizanskimi skicami, ki prikazujejo italijansko utrjevanje kraja. Okupacija, Slovenija, Italija, Neodvisna država Hrvaška, utrjevanje meje, Šentjernej. Avtorji vsebine: Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Blaž Štangelj. Avtorja zemljevida: Rok Ciglič, Matija Zorn. Vir: GURS 2016, arhiv projekta Okupacijske meje

Zemljevid ozemlja, ki ga je okupirala NDH Okupacija, Slovenija, Italija, Nemčija, Neodvisna država Hrvaška, tromeja, meja, Slovenska vas, Nova vas, Jesenice, Obrežje, Čedem. Avtorja zemljevida: Rok Ciglič, Matija Zorn. Vir: GURS 2016, arhiv projekta Okupacijske meje

Zemljevid zapore meje z NDH, grajene v letu 1943, narisan na podlagi skic divizije Isonzo Slovenija, okupacija, Italija, Neodvisna država Hrvaška, zapora meje, meja, utrjevanje meje, 1943. Avtorji vsebine: Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Blaž Štangelj. Avtorica zemljevida: Manca Volk Bahun. Vir: GURS, arhiv projekta Okupacijske meje.

Neuresničen načrt zapore meje z NDH po grebenu Gorjancev, 14. 4. 1942 Okupacija, Slovenija, Italija, Neodvisna država Hrvaška, zapora meje, meja, utrjevanje meje, 1942. Vir: Arhiv RS