Uporabnik:Vvrbos

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Spoznavanje novih besed z Novo pisarijo[uredi]

 • manira-način vedenja, navada
 • arhaizem-starinska značilnost
 • historiat-potek, opis kakega dogajanja
 • geneza-izvor, nastanek in razvoj česa
 • samorefleksija-nanašanje česa na samega sebe
 • vandalizem-poškodovanje, uničenje česa koristnega, lepega brez pravega razloga, namena
 • parameter-kar se uporablja za vrednotenje, merjenje
 • impresum-podatki o avtorju, založništvu in tisku knjige, navadno na zadnjem listu
 • publikacija-knjiga, časopis, tiskano delo, namenjeno javnosti
 • zbornik-publikacija s prispevki več avtorjev
 • karikirati-smešiti z močnim poudarjanjem značilnih potez, lasnosti
 • cenzor-kdor opravlja cenzuro
 • kolofon-podatki o avtorju, založništvu in tisku knjige, navadno na zadnjem listu
 • kaligraf-kdor piše z lepimi, čitljivimi črkami, lepopisec
 • kompetenten-pristojen, pooblaščen; usposobljen, poklican
 • fantazma-privid
 • malikovalec-kdor ima kaj za najvišji vzor, ideal
 • pismouk-učenjak
 • paradigma-vzorec, primer
 • bibliofil-ljubitelj in zbiralec knjig, zlasti starih in dragocenih
 • fetišizirati-delati iz česa fetiš
 • pasivizirati-spraviti v nedejavnost
 • indikator-kazalec, kazalnik
 • emancipacija-pridobitev enakopravnega položaja
 • subverzija-prikrita dejavnost proti obstoječi družbeni, politični ureditvi
 • recenzija-prikaz strokovnega mnenja, sodbe o znanstvenem ali umetniškem delu, zlasti glede na kakovost, ocena
 • eklatanten-očiten, jasen, prepričljiv
 • uzurpacija-nezakonita, nasilna prilastitev
 • benigen-nenevaren, neškodljiv,
 • eminenten-zaradi izrednih sposobnosti, dosežkov zelo cenjen, upoštevan
 • nemanipulabilnost-nedotakljivost
 • diletantizem-nestrokovno, površno opravljanje kakega dela
 • grafomanija,skribomanija-bolezensko nagnjenje k čezmernemu pisanju
 • inferiornist-manjvrednost
 • intenca-težnja, nagnjenje, usmerjenost
 • disertacija-znanstvena razprava za dosego doktorskega naslova
 • simpozij- zborovanje, sestanek, na katerem strokovnjaki razpravljajo, se posvetujejo o določeni temi
 • prgišče-zelo majhna količina česa sploh
 • altruizem-ravnanje, nazor, pri katerem človek upošteva koristi drugih, nesebičnost
 • antologija-zbornik najboljših stvaritev, zlasti leposlovnih, cvetnik
 • defetizem- mnenje, prepričanje, da je kako (pomembno) delo, prizadevanje brezuspešno, malodušje
 • avtodidakt-kdor si pridobi (strokovno) znanje brez šol; samouk
 • redaktor-kdor dela, da dobi kako besedilo vsebinsko, jezikovno ustreznejšo obliko; pregledovalec, popravljavec
 • kapricioznost-lastnost, značilnost muhastega človeka; muhavost
 • konsenzualno-soglasno
 • ekspertiza-izvedensko mnenje, poročilo
 • indeksirati-označiti vrednost s številkami ali črkami
 • hiperpovezava-element računalniškega dokumenta, ki omogoča premik v drug dokument ali na drugo mesto v istem dokumentu
 • entiteta-kar je, obstaja
 • egalitaren-osnovan na enakosti, enakopravnosti
 • konotacija-pojav, da dobi beseda drug, zlasti čustveno, osebnostno obarvan pomen
 • intelektualna lastnina-izdelek, ki izhaja iz avtorjeve intelektualne dejavnosti na industrijskem, znanstvenem, literarnem ali umetniškem področju in do katerega ima avtor izključno pravico
 • licenca-pooblastilo za izkoriščanje tujega patenta, modela, žiga
 • distribuirati-opravljati, izvrševati distribucijo, razdeljevati
 • komunikacija-sporazumevanje, posredovanje informacij

E-pošta[uredi]

 • segment-del, odsek
 • akter-ustvarjalec, povzročitelj, dejavnik
 • ikona-podoba
 • blog-spletno mesto, na katerem avtorji objavljajo besedila, slike, posnetke
 • diskusija-razprava
 • spam-vsiljena elektronska pošta
 • korektura-popravljanje, sprememba
 • emotikoni-simboli, ki izražajo čustva
 • egalitarizem-nazor, da so ljudje enaki, enakopravni; družbena enakost
 • koncipirati-napraviti, sestaviti koncept, osnutek
 • paragraf-člen
 • distanca-razdalja, oddaljenost
 • ekspertiza-izvedensko mnenje, poročilo
 • avtentičen-pristen, izviren, verodostojen
 • korespondenca-dopisovanje, zveza, povezava

E-pošta je z leti postala pomemben del našega vsakdana. Je zelo hiter, učinkovit in popularen način komuniciranja. Ob branju poglavja sem ugotovila, da veliko stvari o epošti pravzaprav ne vem. Tako sem se seznanila o bontonu pisanja preko epošte in spoštljivega komuniciranja z drugimi ljudmi.


Jaz in slovenistika[uredi]

Slovenistika mi predstavlja svojevrsten izziv, saj veliko stvari še ne vem. V srednji šoli mi je profesorica s svojo slikovito, predvsem pa zanimivo razlago, še bolj približala slovenščino kot jezik in me poučila o različnih smereh, ki jih le-ta ponuja. Posledično sem začela razmišljati o študiju slovenistike in se na koncu tudi brez dvoma vpisala na ta program. Vsak dan črpam nove informacije in podrobneje spoznavam svet slovenistov/slovenistk.

Srečanje s Slavistično revijo[uredi]

 • silabotoničen-ki temelji na številu zlogov in enakomernem menjavanju naglašenih in nenaglašenih zlogov
 • metrum-shematično urejeno menjavanje poudarjenih in nepoudarjenih ali dolgih in kratkih zlogov v verzu, mera
 • formalizem-pretirano poudarjanje oblike ali predpisov na škodo vsebine
 • ikt-naglašeno mesto v metričnem vzorcu
 • kurziva-tiskana pisava s postrani oblikovanimi črkami

Biografski članek[uredi]

Biografski članek mora vsebovati naslednje kategorije:

 • Življenje
 • Delo
 • Dosežki
 • Priznanja in nagrade
 • V umetnosti

Slovenski literarni zgodovinarji[uredi]

 • Anton Ocvirk-slovenski literarni zgodovinar, kritik, literarni teoretik, esejist in utemeljitelj slovenske primerjalne književnosti.
 • Dušan Pirjevec-slovenski literarni zgodovinar in teoretik ter urednik.
 • Janko Kos-slovenski književni teoretik, zgodovinar in kritik.
 • Lado Kralj-slovenski literarni in gledališki kritik, teatrolog, dramaturg, urednik, prevajalec.
 • Tomo Virk-slovenski književnik, literarni teoretik, esejist in prevajalec.
 • Boris A. Novak-slovenski pesnik, dramatik, esejist, prevajalec, predavatelj, literarni teoretik in urednik.
 • Janez Vrečko-slovenski komparativist, francist in literarni zgodovinar.
 • Tone Smolej-slovenski komparativist, francist in literarni zgodovinar.
 • Vanesa Matajc-slovenska književnica in pedagoginja.

SlovLit[uredi]

 • Tip: Vabilo na pogovor z izbranimi gosti
 • Tema: TI SI, JAZ SEM, VI STE, MI SMO ...
 • Povezava: Večerni pogovori. TI SI, JAZ SEM, VI STE, MI SMO ... SlovLit 8. februar. 2014

Redakcija izvlečka in naslovov[uredi]

Izvleček:

Marja Boršnik je v razpravah pisala, da sta v kakovostni poljudni književnosti etika in estetika pomembnejši od poučnosti. Literarna zgodovinarka v člankih zasleduje dvoje: depedagogizacijo poljudne književnosti in igro ter humor kot pomembni sestavini tovrstnega slovstva. Med prvimi je vzpostavila standard vrednotenja poljudne književnosti, ki velja še danes.


Naslovi:

 • Dane Zajc in slogovne tendence v sodobni slovenski poeziji
 • Zgodnjesrednjeveška ljudstva in dramsks publika
 • Redakcija in literarna zgodovina: Interdisciplinarnost prakse in teorije
 • Literarni programi v letih 1919–45 na območju Dravske banovine
 • Slovenske in slovaške kratke pripovedne proze 1989 in 2000
 • »Cerkovna ordninga« - novo odkrit izvod
 • Socialne zaznave, reprezentacije in nasilja v kriminalkah
 • Značilnosti prevodov iz slovenščine v makedonščino na področju migracij in azila
 • Pristopi k nosilnim vsebinam v tujejezikovnem kurikulu in razvoj jezikovnih zmožnosti
 • Zmanjšanje uporabe bralnikov
 • Osebnostni in psihosocialni dejavniki bralčevega doživljanja bolezni
 • Vrednote, osebnost in psihično blagostanja pri pisateljih
 • Stres in zadovoljstvo zaporskih delavcev
 • Vpliv izpostavljenosti visoki višini na indikatorje vidne pozornosti
 • Vljudnostne strategije pri nesoglasijih v japonščini in slovenščini

Literarnovedni dogodek[uredi]

11. decembra je na slovenistiki v Brnu na obisk prišl Milan Dekleva, predstavili pa so tudi češki prevod romana z naslovom Zmagoslavje podgan. 15. decembra so se družili tudi s Klemnom Piskom.

Kritika[uredi]

Literarna kritika je publicistična dejavnost, ki opisuje, analizira, interpretira, uvršča in vrednoti nova knjižna leposlovna dela. Objavljajo jo literarne in kulturne revije, dnevno časopisje v literarnih rubrikah, radio, televizija in internet.

Literarni kritiki

V Praktičnem spisovniku sem prebrala, da se veliko kritik najde na enem mestu. Razpotja je slovenska knjižna zbirka, ki je med leti 1962 in 2001 objavljala literarne kritike, eseje in razprave pri založbi Obzorja v Mariboru.

Dimitrij Rupel-Maks

Ivan Pregelj-Mlada Breda