Uporabnik:MonikaZorko

Iz Wikiverza

Simpozij Obdobja- razvrstitev vsebine zbornika na različna področja[uredi]

Letos je potekal 33. slovenistični simpozij Obdobja z naslovom Recepcija slovenske književnosti,ki je imel tako kot njegovi predhodniki jasno začrtan cilj: kot osrednji slovenistični znanstveni sestanek združiti domače in tuje literarne zgodovinarje, teoretike in jezikoslovce, kritično premisliti njihove prispevke, predstavljene na plenarnih predavanjih in tematskih sekcijah, jih umestiti v širši družbeni kontekst in prostor, ob tem pa k razpravljanju povabiti tudi raziskovalce bližnjih strok, še posebej humanističnih in družboslovnih. Na ta način slovenistika zagotavlja široko sintezo posamezne raziskovalne tematike in hkrati omogoča načrtovanje nadaljnjih raziskovalnih korakov.

LEGENDA KRATIC

Literarna veda Jezikoslovna veda Kulturno-zgodovinska veda
LV JV KZV
 • Alenka Žbogar: Recepcija slovenske književnosti LV
 • Irena Avsenik Nabergoj: Podobe zapeljivca in ugrabitelja v slovenskem motivu Lepe Vide LV
 • Saša Babič: Uganka v časovnem prerezu LV
 • Matjaž Birk: Slovenska književnost v nemškem časopisju na Slovenskem: podobe in družbena funkcija LV
 • Milena Mileva Blažić: Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini LV
 • Blanka Bošnjak: Recepcija slovstvenega dela Leopolda Volkmerja: pomen za vzhodnoštajersko književnost LV
 • Zoran Božič: Problem interpretacije in recepcije Prešernove pesmi Pevcu LV
 • Jadranka Cergol: K pojmovanju manjšinske literature: študija primera literarne produkcije dveh manjšinskih skupnosti LV
 • Joanna Cieślar: Recepcja, historia, przekład: Naga wyspa Božidara Jezernika w polskim tłumaczeniu LV
 • Renata Debeljak: Recepcija Potrčeve predvojne kratke proze LV
 • Monika Deželak Trojar: J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju LV
 • Ljudmil Dimitrov: Recepcija sodobne slovenske dramatike kot književnosti: refleksija prevajalca LV
 • Marijan Dović: Tri obdobja slovenskega literarnega založništva: ekonomike, politike, ideologije LV
 • Olena Dzjuba-Pogrebnjak: Словенська мова і література в Україні: словеністика у працях професора Т. Д. Флоринського LV
 • Tomaž Erjavec, Darja Fišer: Recepcija virov starejše slovenščine IMP JV, KZV
 • Florence Gacoin-Marks: Francoska prevoda Alamuta LV
 • Monika Gawlak: Prevodi slovenske proze na Poljskem po letu 1991 JV
 • Dragica Haramija, Janja Batič: Recepcija postmodernih slikanic LV
 • Robert Jereb: Slovenska literarna kritika v periodičnem tisku (1990–1999) LV
 • Andraž Jež: Recepcija Stanka Vraza s stališča teorije ideologije LV
 • Jožica Jožef Beg: Branje klasične slovenske poezije v gimnaziji LV
 • Franci Just: Prevodna recepcija slovenskih pisateljev v prekmurskem časopisu Prijatel in tedniku Novine LV
 • Marko Juvan: Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešeren LV
 • Irma Kern: Posebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedil LV
 • Sanja Kostanjšek: Recepcija mladostnika po prvem branju Lainščkovega romana Skarabej in vestalka LV
 • Erwin Köstler, Andrej Leben: Posredovanje slovenske literature v nemški govorni prostor in dvojezično založništvo na Koroškem LV, JV
 • Ana Košuta Skok: Recepcija slovenske književnosti v zadnjem triletju osnovne šole LV
 • Zvonko Kovač: Međuknjiževna kritika (slovenske) književnosti LV
 • Boža Krakar Vogel: Spodbujanje literarne recepcije v vzgoji in izobraževanju: didaktične ambicije in praktični učinki LV
 • Ivana Latković: Prijevodi i odjeci suvremene slovenske proze u Hrvatskoj JV, LV
 • Marko Ljubešić, Mirjana Benjak: Kako recipirati nepročitano LV
 • Laima Masytė: Nekaj posebnosti prevoda romana Berte Bojetu Filio ni doma v litovščino LV
 • Maja Melinc Mlekuž: Vzgoja narodne pripadnosti pri književnem pouku LV, JV
 • Vesna Mikolič: Literarna perspektiva Šalamunovega pesniškega diskurza skozi slovensko in tujejezično leksiko LV
 • Jun Mita: Recepcija slovenske književnosti na Japonskem LV
 • Marija Mitrović: Edvard Kocbek v srbskih/hrvaških prevodih LV
 • Mladen Pavičić: O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku KZV, LV
 • Katarina Podbevšek: Recepcija slovenskega postdramskega besedila (Simona Semenič: tisočdevetstoenainosemdeset) LV
 • Timothy Pogačar: Slovenska proza v dveh slovensko-ameriških publikacijah: recepcija zgodnjega 20. stoletja LV
 • Gizela Polanc Podpečan: Horizont pričakovanja v pripovedni prozi Florjana Lipuša LV
 • Ivo Pospíšil: Nekaj vidikov češkega sprejema Matije Murka LV
 • Barbara Pregelj, Moisés Selfa Sastre: Recepcija slovenske mladinske književnosti med špansko govorečimi LV
 • Francka Premk, Eva Premk Bogataj: Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti Marje Boršnik LV, JV
 • Urša Prša: Transformacija antične Medeje v operi Medeja: glasbena drama iz vsakdanjega življenja LV
 • Vilma Purič: Sumljivo in abstraktno v poeziji Irene Žerjal LV
 • Andrej Rozman: Žiga Herberstein in slovaški humanisti LV
 • Megi Rožič: Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela LV
 • Špela Sevšek Šramel: Kako berejo Slovence v tujini: študija recepcije na Slovaškem LV, KZV
 • Tone Smolej: Molière v zgodnejšem dramskem opusu Andreja Rozmana LV
 • Maja Smotlak: Slovenska literarna kritika o narodni identiteti v sodobnem slovenskem romanu v Italiji LV
 • Julija A. Sozina: Temeljne raziskave slovenske književnosti v sodobni Rusiji LV
 • Marija Stanonik: Vprašanje racionalizacije v slovenski slovstveni folklori LV
 • Nadežda Starikova: Slovenska poezija 20. stoletja v ruskih prevodih LV
 • Đurđa Strsoglavec: Stopnja prevedljivosti in stopnja recepcije LV
 • Jana Šnytová: Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti LV
 • Katarina Šrimpf: Butalci in Süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom LV
 • Miran Štuhec: Esejistična recepcija slovenske književnosti LV
 • Bożena Tokarz: Prevajalec v procesu literarne recepcije LV
 • Loredana Umek: V literarnem Trstu: na meji med resničnostjo in njeno ubeseditvijo LV
 • Jonatan Vinkler: Ustvarjanje Franceta Prešerna in František Ladislav Čelakovský LV
 • Marijanca Ajša Vižintin: Kdo vse piše in (so)ustvarja slovensko književnost? LV
 • Saša Vojtech Poklač: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem LV
 • Janja Vollmaier Lubej: Kritiška recepcija zgodnejše proze Marjana Kolarja LV
 • Janez Vrečko: Novo branje konsov LV
 • Martin Vrtačnik: Kognitivni pristop k oblikovanju odrskega govora (Ivo Prijatelj: Totenbirt) LV
 • Nina Žavbi Milojević: Uprizoritev dramskega besedila in njena recepcija (Ivan Cankar: Hlapci) LV
 • Alenka Žbogar: Literarno branje in mladostniki LV
 • Andreja Žele: Slovenska sodobna literarna ustvarjalnost tudi kot vir novih jezikovnih zmožnosti JV
 • Janja Žitnik Serafin: Slovenske medkulturne vsebine v učnih gradivih za slovenski jezik in književnost JV
 • Igor Žunkovič: Pomen sodobne fizike v poeziji Gregorja Strniše LV

--MonikaZorko