Uporabnik:Karin Kovaček

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Slovarček - Nova pisarija[uredi]

 • KORESPONDENCA: je medsebojni pisemski stik, običajno gre za dvosmerno, formalno ali zasebno komunikacijo na daljavo. Vključuje pisma, elektronsko pošto, spletne forume, bloge… Danse korespondenca poteka predvsem v elektronski obliki.
 • KONVERTER: je z drugo besedo pretvornik. Spreminja eno veličino v drugo, oz. eno vrsto veličin v drugo.
 • EGALITARIZEM: je politična teorija ali gibanje, ki zanika veljavnost naravnih in socialnih razlik med ljudmi ter zahteva njihovo odpravo. Egalitarizem je tudi izhodišče proti ločevanju na podlagi rasnih, verskih, spolnih in drugih razlik.
 • KONCIPIRANJE: pomeni napraviti, sestaviti koncept, osnutek.
 • KALKIRATI:dobesedno prevajati za kak tuj jezik značilne izraze.
 • KURZIV:postrani tisk.
 • ENTITETA: kar je, obstaja
 • INERTEN: ki je v stanju, za katero je značilna velika želja vztrajati v mirovanju, nedejavnosti; lenoben, nedelaven
 • RECENZIJA: prikaz strokovnega mnenja, sodbe o (novem) znanstvenem ali umetniškem delu, zlasti glede na kakovost, ocena
 • SKEPSA: odnos do okolja, ki izključuje zanesljivo sklepanje o resničnosti česa; dvom
 • REPOZITORIJ: centralno skladišče definicij oz. zbirka opisnih informacij o vseh vrstah podatkov, ki so potrebne pri gradnji informacijskega sistema
 • PLASIRATI: doseči, da kaj kam pride, se uveljavi, spraviti
 • EKLATANTEN: očiten, jasen, prepričljiv
 • EKSAMINATOR: izpraševalec (pri izpitu)
 • PASIVIZIRATI: spraviti v nedejavnost, nedelavnost
 • APEL: javen poziv, klic
 • FANTAZMA: fantazmagorija
 • FANTAZMAGORIJA: podoba, privid, ki nastane iz pretirane fantazije
 • PARADIGMA: vzorec, primer
 • MARGINALIZIRAN: ki je odrivan, potiskan na rob, obrobje družbenega dogajanja, življenja
 • KATAKLIZMA: dogodek v naravi, ki povzroči velike spremembe na zemeljski površini ali v vesolju
 • FLUIDEN: spremenljiv, nestalen
 • VOLUNTARIZEM: mišljenje, delovanje, ki temelji predvsem na volji
 • SUBVERZIVEN: prevraten
 • ETATIZEM: sistem, v katerem si država lasti monopol odločanja v vsem družbenem življenju
 • REDIGIRATI: delati, da dobi objavi namenjeno besedilo, gradivo ustrezno obliko, razporeditev; urejati
 • PLASIRATI: oseči, da kaj kam pride, se uveljavi, spraviti
 • EKLATANTEN: očiten, jasen, prepričljiv
 • UZURPACIJA: nezakonita, nasilna prilastitev
 • POSTULAT: zahteva, nujnost
 • ADORACIJA: češčenje Boga
 • BREZPRIZIVEN: ki ne dopušča priziva, ugovora
 • KONZUMENT: potrošnik, porabnik
 • ALTRUIZEM: ravnanje, nazor, pri katerem človek upošteva koristi drugih, nesebičnost
 • ANTOLOGIJA: zbornik najboljših stvaritev, zlasti leposlovnih, cvetnik
 • KEOKSISTENCA: mednarodno sožitje
 • DEFETIZEM: mnenje, prepričanje, da je kako (pomembno) delo, prizadevanje brezuspešno, malodušje
 • HAPTIČEN: ki daje možnost dojemanja v treh razsežnostih
 • EKSPERTIZA: izvedensko mnenje, poročilo
 • ARBITER: oseba, katere mišljenje o kulturnih, umetnostnih vprašanjih je odločujoče
 • KONFISCIRATI: zapleniti
 • TAVTOLOGIJA: opisovanje česa z različnimi besedami istega pomena, istorečje