Teorija literarnega diskurza 2021/22

Iz Wikiverza

Red. prof. dr. Marko Juvan. Predavanja, 1. letnik druge stopnje slovenistike (enopredmetne, dvopredmetne nepedagoške) in enopredmetne komparativistike; izbirni predmet za dvopredmetne pedagoške sloveniste. 3 KT; skupaj s seminarjem 5 KT.
Študijsko leto 2021/22

Teme predavanj[uredi]

Na predavanjih, ki potekajo vzporedno s seminarjem TLD (vodiva ga z izr. prof. dr. Urško Perenič; samo za E-sloveniste), bomo letos obravnavali naslednje teme:

1. Teorija žanrov (od antike do digitalne humanistike)
2. Teorija stila (od strukturalizma do stilometrije)
3. Analiza korpusa: Oddaljeno branje moderne poezije
4. Poetika citatnosti in medbesedilni niz (primer Krsta pri Savici)
5. Svetovljenje obrobne književnosti
6. Cenzura in literarno polje (kot uvod v seminar TLD)

Prosojnice s predavanj bodo na voljo v sistemu VIS.
Udeležba na predavanjih je obvezna. Končna ocena pri predmetu bo za tiste, ki imajo vpisan tudi seminar iz Teorije literarnega diskurza, sestavljena iz ocene ustnega izpita (Juvan) in seminarja (Perenič) v razmerju 80% : 20%. Brez izpolnjenih obveznosti pri seminarju ni pristopa k ustnemu izpitu.

Študijska literatura[uredi][uredi]

Osnovna[uredi][uredi]

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. - Predobjava knjige.
- - - . Literary Studies in Reconstruction. Frankfurt itn.: P. Lang, 2011.[1]
- - -. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.
- - - . Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.[2]
- - - , ur. Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 13-41, 315-325. [3]
- - - . Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: Medbesedilnost recepcije. Druga, dopolnjena e-izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.
- - - . Hibridni žanri. Ljubljana: LUD Literatura, 2017. Angleški povzetek.
- - -. Worlding a peripheral literature. Palgrave Macmillan, 2019.[4]

Na izpitu se bo poleg snovi letošnjih predavanj preverjalo tudi poznavanje osnovne študijske literature.

Dopolnilna[uredi][uredi]

Allen, Graham. Intertextuality. London: Routledge, 2000. (Druga izdaja, 2011)
Bahtin, Mihail. Teorija romana. Ljubljana: CZ, 1982.
Balžalorsky Antić, Varja. Lirski subjekt: rekonceptualizacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019.
Berndt, Frauke. Intertextualität: eine Einführung. Berlin: E. Schmidt, 2013.
Carter, Ronald – Simpson, Paul. Language, discourse and literature: an introductory reader in discourse stylistics. London – New York: Routledge, 1995.
Culler, Jonathan. Literarna teorija: Zelo kratek uvod. Prev. M. Cerkvenik. Ljubljana: Krtina, 2008.
Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC, 2004.
Fohrmann, Jürgen – Harro Müller (ur.). Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1988.
Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.
Fowler, Roger. Linguistic criticism. Druga izdaja. Oxford: Oxford UO, 1996.
Habjan, Jernej (ur.). Diskurz : od filozofije govorice do teorije ideologije [Elektronski vir]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 19).Splet: [2]
Habjan, Jernej. Literatura med dekonstrukcijo in teorijo. Elektronska izd. Ljubljana: Založba /*cf, 2019, https://www.biblos.si/isbn/9789612571108.
Johansen, Jørgen Dines. Literary discourse: a semiotic-pragmatic approach to literature. Toronto idr.: University of Toronto press, 2002.
Juvan, Marko. Enojezičnost in večjezičnost literarnih sistemov. Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ur. Alenka Koron. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 27-42.
- - -. Censorship and the literary field : Kopitar, Čop, and Krajnska čbelica = Cenzura in literarno polje : Kopitar, Čop in Krajnska čbelica. Slavica Tergestina, 2021, vol. 26, 1, str. 244-267.
- - -. Posvetnost svetovne literature in njeni svetovi. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], 2021, letn. 69, št. 1, str. 1-15.
Koron, Alenka. Teorija/teorije diskurza in literarna veda. Primerjalna književnost 27/2; 28/1 (2004; 2005). 79–117; 119–133. Splet: [3][4]
- - -. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.
Kos, Janko. Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 2001.
Kralj, Lado. Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998.
Vološinov, Valentin N. Marksizem in filozofija jezika: temeljni problemi sociološke metode v znanosti o jeziku. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.
Virk, Tomo. Etični obrat v literarni vedi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018.
- - -. Pod Prešernovo glavo: slovenska literatura in družbene spremembe. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/247/351/5779-1.
Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.
Žunkovič, Igor. Evolucija in literatura: literarni darvinizem v precepu literarne vede. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018.

Teme seminarjev pri Urški Perenič[uredi]

  1. Posodobljena in razširjena angleška izdaja knjige iz l. 2006. Preštudirati eno od obeh.
  2. Manj radovedni lahko namesto te knjige preštudirajo razpravo Svetovni literarni sistem (PKn 2009)[1], podlago knjige.
  3. Uvod tega zbornika je bil v drugačni različici objavljen tudi kot razprava v Primerjalni književnosti 36.2, 2013 [2].
  4. Možno preštudirati namesto knjige Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem