Teorija literarnega diskurza 2020/21

Iz Wikiverza

Red. prof. dr. Marko Juvan. Predavanja, 1. letnik druge stopnje slovenistike (enopredmetne, dvopredmetne nepedagoške) in enopredmetne komparativistike; izbirni predmet za dvopredmetne pedagoške sloveniste. 3 KT; skupaj s seminarjem 5 KT.
Študijsko leto 2020/21

Teme predavanj[uredi]

Na predavanjih, ki potekajo vzporedno s seminarjem TLD (vodiva ga z izr. prof. dr. Urško Perenič; samo za E-sloveniste), bomo letos obravnavali naslednje teme:

1. Literarni diskurz
1.1. Literarnost kot sistem in diskurz
1.2. Literatura in politični diskurz (narodno gibanje in »prešernovska struktura« v dolgem 19. stol.; avantgarda in revolucija – Kosovel, dolgo leto 1968; politično gledališče, nacionalna država in simptom izbrisanih)
2. Problem žanrov (od antike do digitalne humanistike)
3. Problem stila (od strukturalizma do stilometrije)
4. Poetika citatnosti in medbesedilni nizi (primer Krsta pri Savici)
5. Svetovljenje obrobne književnosti
5.1. Periferocentrizem v nacionalni in primerjalni literarni zgodovini
5.2. Posvetnost svetovne literature in njeni svetovi
5.3. Enojezičnost in večjezičnost literarnih sistemov
5.4. Svetovljenje slovenske književnosti
6. Literatura in prostor (samo kot uvod v seminar TLD)

Prosojnice s predavanj bodo na voljo v sistemu VIS.
Udeležba na predavanjih je obvezna. Končna ocena pri predmetu bo za tiste, ki imajo vpisan tudi seminar iz Teorije literarnega diskurza, sestavljena iz ocene ustnega izpita (Juvan) in seminarja (Perenič) v razmerju 80% : 20%. Brez izpolnjenih obveznosti pri seminarju ni pristopa k ustnemu izpitu.

Študijska literatura[uredi][uredi]

Osnovna[uredi][uredi]

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. - Predobjava knjige.
- - - . Literary Studies in Reconstruction. Frankfurt itn.: P. Lang, 2011.[1]
- - -. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.
- - - . Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.[2]
- - - , ur. Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 13-41, 315-325. [3]
- - - . Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: Medbesedilnost recepcije. Druga, dopolnjena e-izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.
- - - . Hibridni žanri. Ljubljana: LUD Literatura, 2017. Angleški povzetek.
- - -. Worlding a peripheral literature. Palgrave Macmillan, 2019.[4]

Na izpitu se bo poleg snovi letošnjih predavanj preverjalo tudi poznavanje osnovne študijske literature.

Dopolnilna[uredi][uredi]

Allen, Graham. Intertextuality. London: Routledge, 2000. (Druga izdaja, 2011)
Bahtin, Mihail. Teorija romana. Ljubljana: CZ, 1982.
Berndt, Frauke. Intertextualität: eine Einführung. Berlin: E. Schmidt, 2013.
Carter, Ronald – Simpson, Paul. Language, discourse and literature: an introductory reader in discourse stylistics. London – New York: Routledge, 1995.
Culler, Jonathan. Literarna teorija: Zelo kratek uvod. Prev. M. Cerkvenik. Ljubljana: Krtina, 2008.
Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC, 2004.
Fohrmann, Jürgen – Harro Müller (ur.). Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1988.
Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.
Fowler, Roger. Linguistic criticism. Druga izdaja. Oxford: Oxford UO, 1996.
Habjan, Jernej (ur.). Diskurz : od filozofije govorice do teorije ideologije [Elektronski vir]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 19).Splet: [2]
Johansen, Jørgen Dines. Literary discourse: a semiotic-pragmatic approach to literature. Toronto idr.: University of Toronto press, 2002.
Koron, Alenka. Teorija/teorije diskurza in literarna veda. Primerjalna književnost 27/2; 28/1 (2004; 2005). 79–117; 119–133. Splet: [3][4]
- - -. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.
Kos, Janko. Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 2001.
Kralj, Lado. Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998.
Vološinov, Valentin N. Marksizem in filozofija jezika: temeljni problemi sociološke metode v znanosti o jeziku. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.
Balžalorsky Antić, Varja. Lirski subjekt: rekonceptualizacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019.
Habjan, Jernej. Literatura med dekonstrukcijo in teorijo. Elektronska izd. Ljubljana: Založba /*cf, 2019, https://www.biblos.si/isbn/9789612571108.
Juvan, Marko. Enojezičnost in večjezičnost literarnih sistemov. Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ur. Alenka Koron. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 27-42.
Virk, Tomo. Etični obrat v literarni vedi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018.
- - -. Pod Prešernovo glavo: slovenska literatura in družbene spremembe. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/247/351/5779-1.
Žunkovič, Igor. Evolucija in literatura: literarni darvinizem v precepu literarne vede. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018.
Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

Teme seminarjev pri Urški Perenič[uredi]

Klara Širovnik, 5. marec 2021. Tema seminarja: Prostori slovenske književnosti (poglavje Urške Perenič: Prostor književnikov: Kraji bivanja in službovanja in središča nacionalne literarne kulture).

Larisa Novak, 12. marec 2021. Tema seminarja: Prostor slovenskih tiskanih medijev

Doris Jeretina, 12. marec 2021. Tema seminarja: Prostor tiskarn in založb

Barbara Pahor, 19. marec 2021. Tema seminarja: Prostor spomina (poglavje Spominska obeležja slovenske literarne kulture (Marijan Dović))

Nika Šušteršič, 26. marec 2021. Tema seminarja: Prostor literarnih društev

Ana Rakovec, 26. marec 2021. Tema seminarja: Prostor literarnih ustanov in društev: Gledališča, dramatična društva, narodni domovi.

  1. Posodobljena in razširjena angleška izdaja knjige iz l. 2006. Preštudirati eno od obeh.
  2. Manj radovedni lahko namesto te knjige preštudirajo razpravo Svetovni literarni sistem (PKn 2009)[1], podlago knjige.
  3. Uvod tega zbornika je bil v drugačni različici objavljen tudi kot razprava v Primerjalni književnosti 36.2, 2013 [2].
  4. Možno preštudirati namesto knjige Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem