Teorija in praksa novih medijev (Teorije novih medijev, Slovenistika, 2. stopnja, in predmeti modula Novi mediji na Visoki šoli za umetnost UNG) 2013/14

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo, UNG

Teorija in praksa novih medijev, Peter Purg in Aleš Vaupotič

TPNM v sistemu MOODLE Visoke šole za umetnost UNG https://moodle-vsu.ung.si/course/view.php?id=66

Praksa novih medijev, Peter Purg

Glej http://moodle-vsu.ung.si.

Teorije novih medijev, Aleš Vaupotič

XML - označevanje besedil, (preproste) podatkovne zbirke

http://www.w3schools.com/xml

Natančno preberite poglavja:

 • XML Basic: XML HOME, XML Introduction, XML How to use, XML Tree, XML Syntax, XML Elements, XML Attributes, XML Namespaces, XML Encoding, XML Viewing, XML CSS
 • XML Validation: XML Doctypes, XML Validator, XML DTD, XML Schema

Povezane tehnologije (in povezava na jezik HTML, preglejte):

Raba jezika XML za zapis besedil

The TEI Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange define and document a markup language for representing the structural, renditional, and conceptual features of texts. They focus (though not exclusively) on the encoding of documents in the humanities and social sciences, and in particular on the representation of primary source materials for research and analysis. These guidelines are expressed as a modular, extensible XML schema, accompanied by detailed documentation, and are published under an open-source license. The Guidelines are maintained and developed by the TEI Consortium, through its Technical Council, with the support and participation of the TEI community.

http://www.tei-c.org/Guidelines

 • Slovenski projekt, ki digitalizira besedila v skladu s smernicami TEI - Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (eZISS) http://nl.ijs.si/e-zrc (Prim. zbornik o projektu. Znanstvene izdaje in elektronski medij: razprave. Uredil Matija Ogrin. Ljubljana: Založba ZRC, 2005. Tisk. 5. 3. 2014 <http://nl.ijs.si/e-zrc/bib/eziss-knjiga.pdf>.)

Predlagane kategorije (oznake) za našo bazo novomedijskih projektov:

1. naslov

2. avtor (1)

2.1 priimek

2.2 ime

2.3 druga imena (psevdonim, dekliški priimek)

2.4 letnica rojstva

2.5 vloga v projektu (npr. avtor koncepta)

2.6 o avtorju

2.6.1 življenjepis

2.6.2 reference

2.6.3 bibliografija

2.6.4 spletne povezave

3. avtor (2)

3.1 priimek

3.2 ime

3.3 druga imena (psevdonim, pred poroko)

3.4 letnica rojstva

3.5 vloga v projektu (npr. igralec)

3.6 o avtorju

4. datum nastanka (lahko tudi 20140508, ker je potem lahko tudi 201405 ali 2014)

4.1 dan

4.2 mesec

4.3 leto

5. trajanje (končno, do danes)

6. opis projekta

6.1 žanr (prostorska postavitev / video instalacija / interaktivna video instalacija; spletna stran, spletno mesto, spletni projekt, spletna intervencija)

6.2 kratek opis

6.3 daljši opis

6.4 tehnične specifikacije

6.5 slikovna predstavitev

6.5.1 shema instalacije / shema strukture strani => shema koncepta/ odnosa med elementi projekta

6.5.2 dokumentacija (fotografije instalacije, ekranska slika kiberpoezije)

6.5.3 ekranska slika iz videov (navedeno, kateri frame videa je to)

6.5.4 video original (v celoti ali izseki, trailer)

6.5.5 videodokumentacija / zajemki dogajanja na ekranu

6.6 besedila o projektu

6.7 opis izkušnje projekta

6.8 opredelitev novomedijskega projekta po teorijah

6.8.1 Manovich

6.8.1.1 Načelo numerične reprezentacije

6.8.1.2 Načelo modularnosti

6.8.1.3 Načelo avtomatizacije

6.8.1.4 Načelo variabilnosti

6.8.1.5 Načelo prekodiranja

6.8.1.6 Množica vmesnikov na poti do arhiva

6.8.2 Aarseth

6.8.3 Flusser

Povezave - teoretični del predmeta

Narvika Bovcon. Umetnost v svetu pametnih strojev. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. <http://usps.bovcon.com>.

Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, Jeffrey Schnapp. Digital_Humanities. The MIT Press, 2012. <http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262018470_Open_Access_Edition.pdf>

Projekt Digital Art Conservation (2010-2012) <http://www.digitalartconservation.org/>

Invisible Shapes of Things Past (1995-2007?) - Art+Com (Joachim Sauter, Dirk Lüsebrink et al.) http://artcom.de http://www.ung.si/~avaupotic/invisibleshape_lrg.mov

Lev Manovich. The language of new media. The MIT Press, 2001. <http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf>

Vaupotič, Aleš. "Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature?" Primerjalna književnost 30.1(2007):203-216. Tisk. <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-CGJQOALM>

Vaupotič, Aleš. "Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva/Who Chooses What the Reader Reads? The Cybertextual Perspective" Primerjalna književnost 33.2(2010):151-161, 321-331. URN:NBN:SI:DOC-40IVWBXU from http://www.dlib.si
Izbirno, če vas zanima več: http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/doktorat-vaupotic/doktorat-vaupotic.pdf Strani: 142-172.

Vaupotič, Aleš. "Med literaturo in novomedijsko umetnostjo: sonetoidni spletni projekti Vuka Ćosića in Tea Spillerja." Primerjalna književnost 36.1(2013):61-78. Tisk. 28. 3. 2014 <http://sdpk.si/revija/PKn_2013_1.pdf#page=65>

Flusser, Vilém. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2002. Predvsem str. 129-180.

Naloga za teoretični del - opis, predstavitev, arhiviranje novomedijskega umetniškega projekta. Prosim, dodajte izbrane projekte!

Citiranje tipa »MLA«.

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

 • za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

  Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

 • za članke v periodičnih publikacijah (torej: »letnik.številka (leto): strani.«):

  Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

 • za prispevke v zbornikih:

  Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

 • za spletne vire (datum ogleda strani je nujen, razen v primeru, da namesto URL - tj. enoličnega krajevnika vira - uporabimo DOI [1] ali URN [2]):

  Škulj, Jola & Vaupotič, Aleš. »Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved.« Vloge središča - konvergenca regij in kultur: Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 470-3. Tisk. 9. februar 2011 <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/Skulj%20in%20Vauptic%20REELC%20kot%20raziskovalna%20platforma.doc>.

Opombe

<a href="https://plus.google.com/109550264399399031604" rel="publisher">Google+</a>

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier, http://www.doi.org (21. 2. 2012)
 2. Kragelj, Matjaž, Krstulović, Zoran, Musek, Tine. »URN - preprosto uporaben.« Knjižničarske novice 19.6-7 (2009). URN:NBN:SI:DOC-SIW8U1SR pri http://www.dlib.si


← Nazaj na Slovensko Vikiverzo