Pojdi na vsebino

TEOF Seminar: Sveto pismo 2021/22: Kol, Flm

Iz Wikiverza

PISMO FILEMONU

Pismo Filemonu je 18 knjiga Nove zaveze in eno od pisem, ki jih je napisal apostol Pavel. Je eno najkrajših besedil Svetega Pisma in najkrajše Pavlovo pismo.

Nastanek

Pismo Filemonu je neizpodbitno Pavlovo delo.

V prvih vrsticah pisma je jasno razvidno, da je namenjeno Filemonu, Apiji, Arhipi in celotni Cerkvi, ki se je zbirala v Filemonovi hiši.

V prvih vrsticah prav tako izvemo, da je Pavel, v času pisanja tega pisma, jetnik. Ta podatek nam pove, da je pismo moralo nastati v Efezu, Cezareji ali Rimu. Če je pismo nastalo v Efezu, je bilo napisano okoli leta 55. Nastanek v Cezareji bi pomenil čas med letoma 58 in 60. Rim pa nam daje časovni okvir med 61 in 63. Največ strokovnjakov je mnenja, da je pismo Filemonu nastalo v času Pavlovega jetništva v Efezu okoli leta 55.

Zvrst in struktura

Pismo Filemonu je pisemska poslanica in je sestavljeno iz enega poglavja, ki vsebuje 25 vrstic.

Vsebina

1-3: naslov s pozdravom.

4-7: zahvala s katero Pavel polaska Filemonu.

8-16: prvi del jedra. Pavel prosi Filemona naj sprejme Onezima ne kot svojega sužnja ampak kot brata v Kristusu.

17-22: drugi del jedra. Pavel obljubi, da bo poravnal vse Onezimove dolgove.

23-25: pozdrav in blagoslov. (Brown 2008, 503)

Pavel in suženjstvo

Pavel v pismu Filemonu prosi za določenega sužnja, vendar ne pove, da je sužnjelastništvo nekaj nedopustnega. Tako kot pri ostalih besedilih Svetega Pisma je tudi pri pismo Filemonu potrebno razumeti zgodovinske okoliščine. Kristjani tistega časa so živeli v pričakovanju drugega Kristusovega prihoda. Zaradi tega so ljudje širili evangelij in niso poskušali odstraniti družbenih struktur, ki tega niso onemogočale. (Brown 2008, 506-507)

Rimsko suženjstvo je bilo zelo drugačno od suženjstva v zadnjih stoletjih. Sužnji niso bili le ene rase, največ, jih je bilo vojnih ujetnikov, lahko so bili osvobojeni ali se osvobodili, nekateri od naj bolj spoštovanih poklicev v antičnem Rimu je bilo delo sužnjev (učitelji, pesniki, …), osvobojeni sužnji so veliko krat postali rimski državljani.

Prvi kristjani so bili premajhna skupnost, da bi lahko izničili celotno suženjstvo v Rimskem imperiju. Za rim je bilo suženjstvo integralno. Sužnji so v tem času pridobili nekaj pravic, ki so jih uživali svobodni (npr. pravica do poroke, pravičnega sojenja). (Redemption Gateway 2018)

Vendar Pavel v drugih pismih jasno pove, da smo vsi krščeni v Kristusu in smo v njem vsi enaki. Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega in ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. (Gal 3,28). Prav tako spodbuja ohranjanje drugih socialnih statusov. (Biola Magazine 2006)


Literatura:

Brown, Raymond E. Uvod v Novo zavezo. Celje: Celjska Mohorjeva založba, 2008.

Redemption Gateway. 2018. Why Doesn't the Apostle Paul Speak Against Slavery? 21. september. (27. 08. 2022).

Biola Magazine. 2006. Was Paul Indifferent to Slavery? 31. maj. https://www.biola.edu/blogs/biola-magazine/2006/was-paul-indifferent-to-slavery (27. 08. 2022).


PISMO KOLOŠANOM

Pismo Kološanom je 12 besedilo Nove zaveze in eno od pisem pripisanih apostolu Pavlu.

Nastanek

V prvih vrsticah besedila izvemo, da sta avtorja tega pisma Pavel in Timotej. Vendar so mnogi strokovnjaki mnenja, da to pismo ni pristno Pavlovo. Med razlogi za to teorijo so slogovne in besediščne razlike med tem in drugimi, neizpodbitno Pavlovimi, pismi. Prisotnost kozmične kristologije, zmotnega nauka, ki v času Pavlovega življenja še ni razvit in drugačno razumevanje krsta, kot v ostalih pavlinskih pismih podpirajo to teorijo. V tem primeru je pismo napisal nekdo, ki je z uporabo Pavlovega imena želel pismu pridobiti kredibilnost.

Pismo je bilo namenjeno Cerkvi v Kolosah. Kolose je bilo mesto 160 km vzhodno od Efeza ob reki Lik, ki leži v današnji Turčiji.

O kraju in času nastanka je več mnenj. Med tremi najbolj verjetnimi dve podpirata nastanek v Efezu ena v Rimu. Če je pismo napisal Pavel v Efezu, je nastalo okoli leta 55. Če ga je napisal v Rimu je nastalo med leti 61 in 63. V kolikor pa tega pisma ni napisal Pavel je najverjetneje nastalo v Efezu v 80. letih 1. stoletja.

Zvrst in struktura

Pismo Kološanom je pisemska poslanica. Vsebuje 4 poglavja, ki imajo skupaj 95 vrstic.

Vsebina

1,1-2: uvodi obrazec.

1,3-23: predgovor, ki obsega zahvalo, molitev, hvalo in kristološko hvalnico.

1,24 - 2,5: Pavlovo služenje Cerkvi in oznanjevanje skrivnosti, razodete po Bogu.

2,6-23: Kristusova oblast je večja od človeških predpisov.

3,1 – 4,6: praktična navodila za življenje. Dotakne se pregreh, kreposti in navede eno od petih družinskih pravil, zapisanih v Novi zavezi.

4,7-17: pozdravi in sporočila.

4,18: blagoslov (Brown 2008, 600)

Glavne teme

Kristološka hvalnica je ključna pri predstavitvi Kristusa. Najverjetneje gre za modifikacijo že obstoječe hvalnice, ki je bila poznana na tamkajšnjem območju. Glavne teme so stvarjenje, obstoj in sprava. (Brown 2008, 603-604) Govori o Bogu, ki je osnova za vse stvarstvo, Kristusa imenuje za prvorojenca stvarstva, ki je bil pred vsem drugim. To mu daje nadvlado v vsem. V naslednjih vrsticah govori o spravi, ki jo je Bog dal preko križa. Ta sprava je lahko dosežena le v veri. (Douglas 2008, 107-147)

O zmotnem nauku, o katerem govori pismo Kološanom, ni veliko znanega. Najverjetneje je šlo za kombinacijo poganskih navad, čaščenje angelov in gnostičnih idej. V pismu avtor bolj opozarja naj ljudje ne zapadejo v ta nauk, kot pa graja te, ki so vanj zapadli. (Brown 2008, 604-608)

Družinsko pravilo, ki je eno od petih družinskih pravil Nove zaveze, poudarja podrejanje žena do mož ter uboganje otrok do staršev in sužnjev do gospodarjev. Ta je v nasprotju z novozaveznim naukom o enakosti vseh ljudi. Obstaja več razlag za ta fenomen. Morda gre za kasnejši dodatek (kar je malo verjetno), morda je odraz grško-rimske kulture, morda spodbuja k ohranjanju družbene strukture,

morda gre za kombinacijo več razlogov. V tem pa se ne sme spregledati navodil možem naj ljubijo svoje žene, očetom naj ne grenijo svojih otrok in gospodarjem naj so pravični in pošteni, saj imajo tudi oni Gospodarja v nebesih. (Douglas 2008, 292-317)


Literatura:

Brown, Raymond E. Uvod v Novo zavezo. Celje: Celjska Mohorjeva založba, 2008.

J. Moo, Douglas. The Letters to the COLOSSIANS and to PHILEMON. Nottingham: Apollos,2008.