Metodologija literarnega raziskovanja, Slovenistika - Literarne vede, 2. stopnja, 2013/14

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo, UNG

Metodologija literarnega raziskovanja, Aleš Vaupotič

Uvod v metodologijo literarne vede / Janko Kos (povzetek)

Seminarji - Shakespearean negotiations : the circulation of social energy in renaissance England / Stephen Greenblatt

 • 1. The Circulation of Social Energy, str. 1-20.
 • 2. Invisible Bullets, str. 21-65; Vanja Sossou.
 • 3. Fiction and Friction, str. 66-93; Franci Vaupotič.
 • 4. Shakespeare and the Exorcists. str. 94-128; Beti Bučinel.
 • 5. Martial Law in the Land of Cockaigne, str. 129-163; Tina Šuligoj.

12-15 strani, 30 vrstic s po 60 znaki.

Rok oddaje: 2. 1. 2014.

Navodila za pisanje besedil v formatu HTML

Na naslovu http://www.ung.si/~avaupotic.

Citiranje tipa »MLA«.

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

 • za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

  Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

 • za članke v periodičnih publikacijah (torej: »letnik.številka (leto): strani.«):

  Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

 • za prispevke v zbornikih:

  Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

 • za spletne vire (datum ogleda strani je nujen, razen v primeru, da namesto URL - tj. enoličnega krajevnika vira - uporabimo DOI [1] ali URN [2]):

  Škulj, Jola & Vaupotič, Aleš. »Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved.« Vloge središča - konvergenca regij in kultur: Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 470-3. Print. 9. februar 2011 <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/Skulj%20in%20Vauptic%20REELC%20kot%20raziskovalna%20platforma.doc>.

Literatura

Derrida, Jacques. "Struktura znak in igra v diskurzu humanističnih znanosti." Literatura 5.24-25.6 (1993):63-80. <http://www.ung.si/~avaupotic/Derrida1966.pdf>

Hribar, Tine. Fenomenologija 1: Brentano, Husserl, Heidegger. Ljubljana: Slovenska matica, 1993. (Str. 5-54.)

Ingarden, Roman. Literarna umetnina. Ljubljana: ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1990.

Kos, Janko. "Anton Ocvirk in problem literarnozgodovinske metode." Razprave, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede/Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II, Philologia et litterae XII (1989): 71-87.

--- Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS, 1996.

--- "Uvod v metodologijo literarne vede." Primerjalna književnost 11.1 (1988): 1-17. URN:NBN:SI:DOC-7E1V6PBH pri http://www.dlib.si

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: Metodologija 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2008.

Vaupotič, Aleš. »K problemu zamejitve pojma novi historizem.« Dialogi 41.3-4(2005): 52-74. <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/2005DialogiVaupotic/novihistorizem_vaupotic_dialogi41.3-4_2005_52-74ocrR.pdf>


Opombe

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier, http://www.doi.org (21. 2. 2012)
 2. Kragelj, Matjaž, Krstulović, Zoran, Musek, Tine. »URN - preprosto uporaben.« Knjižničarske novice 19.6-7 (2009). URN:NBN:SI:DOC-SIW8U1SR pri http://www.dlib.si

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo