M.Z.: Tomaž Šalamun, IMRE (1975)

Iz Wikiverza
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

IMRE[uredi]

Komaj izide pri eni založbi Šalamu-munova pesniška zbirka, ko trka na književnost vrata sosednje založbe že druga. Tako imamo pred sabo v pol leta dve avtor­jevi zbirki. Poleg Sokola se sedaj po­stavlja pred bralca nova: Imre,* katere naslov bi še najbolj ustrezal madžar­skemu moškemu imenu. Šalamunove pesniške zbirke si slede s premajhnim časovnim razmikom ali s preveliko ustvarjalnostjo, da bi bilo v nekaj letih mogoče opaziti bistven re­volucionarni premik, ki bi znotraj že znane, individualno-revolucionarne po­etike (Poker, Namen pelerine) pritegnil bralca z novimi izkoriščanji besednega gradiva, z novimi aktualizacijami sveta in človekovega položaja v njem. Zadnje tri zbirke: Arena, Jiokol, Imre pome­nijo prej variacije v okviru iste teme, poetike, ubeseditvenih postopkov, kot pa stopnjevano ustvarjalno zavest, jasni, opazni razvoj, zorenje in kar je še po­dobnih izrazov. Šalamunova zbirka Imre prinaša vrsto tekstovno urejenih sporočil, s splošno znano, klasično for­mo, npr. sonet, le da se besedni materi­al ne podreja verzni strukturi klasične poetike, ampak je v shemo potisnjena določena dolžina kontinuiranega proz­nega sporočila, ki jemlje klasično she­mo kvartin in tercin zgolj kot vizualno sceno (Bogovi). Podobni postopek je Tomaž Šalamun že izkoriščal, npr. v Areni. Ob urejena pesniška sporočila bi v zbirki Imre sodila na drugo mesto ne­urejena, vendar s samostojnim naslo­vom. Sem bi po svoji zgradbi lahko šteli približno polovico tekstov. Med njimi zavzemajo vidnejše mesto pesni­ške reportaže, če lahko tako imenujemo prozna, enopomenska sporočila v obliki nekaj strani obsegajočih verzov. Take reportaže izrabljajo zgolj infor­mativno vrednost besede; njihovo bist­vo ni niti v rušenju sintaktičnih pravil jezika niti izrabljanju metaforične vred­nosti besed; pesniška reportaža, ki je bila opazna sestavina npr. v zbirki Sokol, poroča največkrat o kaki ko­mični, klovnski sceni: njeni akterji so vedno isti: pesnik, Garuška, Ana in morda še kdo. Reportaža nakopiči vrsto scen, faktov, jim da navidez pustolov­sko drzno ozadje in s posameznimi asociacijami, geografsko-opisnimi kon­kretizacijami ustvarja vtis planetarnega doživljanja sveta (Painted Desert, Tep­ci!, Michael Waltuch). Ob izrabljanju in uvrščanju zgodovinsko konkretnih oseb v lastno poetiko in hkrati pesniško pomensko in ideološko demontažo se tudi v zbirki Imre srečamo z že zna­nimi lastnostmi Šalamunove poetike (Labodi, Nežnim očem bambija, sve­temu očetu, Ritem drobnih bakrenih kril, Splendid fascist dreams). V tekstu 1/1/1973, novoletni voščilnici svetu, bi ob egocentrični viziji sveta zlahka opa­zili agitacijsko izrabo pesniškega spo­ročila: »Dobro jutro, ljubi mladi slo­venski pesniki, / ne se pustiti zastrašiti!«  Zadnji tip tekstov v zbirki Imre so kratki, nekaj vrstični teksti, brez naslo­va, večkrat brez logično pomenske po­vezave in s samostojnimi sintagmami sestavljajo največkrat metaforo. Šalamunova nova zbirka Imre nam prinaša sicer nove tekste, vendar je glede na že znano in priznano lastno poetiko njena inovativnost majhna, saj se ne srečamo z nobenim vidnejšim pojavom, ki bi lahko nakazal smer stopnjevanemu razvoju in pomeni glede na zbirko Sokol celo korak nazaj. Kar bralec hitro opazi, je ravno odsotnost ustvarjalne moči, ki bi z novim ustvarjalnim sunkom napovedovala opaznejše premike v lastni poetiki. To pa je po eni strani razumljivo, saj se v nekaj letih posameznikova poetika ne more bistveno spremeniti, ali natančneje: po­etika Tomaža Šalamuna se v zadnjih nekaj zbirkah ni spremenila, s tem pa postaja tudi za bralca manj zanimiva.

Povzetek članka[uredi]

V članku lahko zasledimo avtorjev pogled na pesnikovo zbirko Imre. Po avtorjevem mnenju gre pri tej pesniški zbirki celo za korak nazaj v Šalamunovem pesniškem razvoju. Pri tem pa se sklicuje predvsem na podobno tematiko kot v Šalamunovih prejšnih delih.

Ključne besede[uredi]

  • Imre
  • Sokol
  • tema
  • Šalamunova poezija

Vir in literatura[uredi]

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G97YVOSJ/?query=%27keywords%3dtoma%C5%BE+%C5%A1alamun%27&pageSize=25&page=1