Dopolnilo

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Darko Dolinar v članku Primerjalna književnost na Slovenskem: Kratek pregled (PKn 36/2 (2013)) med komparativističnimi inštitucijami poleg Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo na FF UL našteje še Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v LjubljaniAGRFT, Pedagoško fakulteto UL, Filozofsko fakulteto v Mariboru, Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem in Fakulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici. V študijskih programih imajo namreč vsaj delno vključene komparativistične vsebine in zaposlujejo »formirane komparativiste«. Vse to velja (celo v večji meri kot za nekatere naštete) tudi za ljubljansko slovenistiko, ki pa je Dolinar na seznam ni vključil. V študijskem programu slovenistov je namreč že od nekdaj nezanemarljiva količina ur za predmet Pregled svetovne književnosti, ki ga izvaja Janez Vrečko z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, od devetih učiteljev na slovenski književnosti jih je pet po izobrazbi tudi komparativistov (Miran Hladnik, Marko Juvan, Mateja Pezdirc Bartol, Alojzija Zupan Sosič, Alenka Žbogar), seveda pa posegajo po primerjalnoliterarnih metodah tudi tisti, ki so doštudirali na drugih smereh (Aleksander Bjelčevič, Boža Krakar Vogel, Irena Novak Popov, Urška Perenič), kar dokazujejo jo deli vsebin študijskih programov pri predmetih, ki so jih oblikovali oz. jih predavajo, njihova vključenost v komparativistične projekte, objavljanje v komparativistični periodiki, zbornikih in serijah, somentorstvo pri komparativističnih diplomah, magisterijih, doktoratih, sodelovanje pri habilitacijah ipd. Odsotnost ljubljanske slovenistike bode v oči tudi zato, ker se je prav v inštitucionalnem okviru njene predhodnice primerjalna književnost sploh rodila. Spomniti bi veljalo še na druge filologije na FF, kot so nemcistika, anglistika, italijanistika itd., ki prav tako pokrivajo primerjalnoliterarne vsebine in metode.

Z dodatkom slovenistike bi Dolinarjev seznam lahko brez zadrege preimenovali v Slovenske literarnovedne ustanove, brez nje pa dobimo enačbo slovenska komparativistika = slovenska literarna veda minus ljubljanska slovenistika. Ker nočem, da bi odsotnost slovenistike kdo zlobno razumel kot differentio specifico slovenske primerjalne književnosti, sem spletno verzijo Dolinarjevega članka, ki se pod naslovom Primerjalna književnost nahaja na Wikipediji, že ustrezno dopolnil; potrebna pa je še njegova tehnična ureditev.


Objavljeno v Primerjalni književnosti 36/3 (2013). 233. --Hladnikm (pogovor) 11:23, 9. januar 2014 (CET)