Diplomska naloga (Ukrepi za varno uporabo čistil)

Iz Wikiverza
Jump to navigation Jump to search

Diplomska naloga

Diplomska naloga je samostojno pisno strokovno delo, v katerem pisec pod vodstvom nekega mentorja obdela izbrano temo. Napisana mora biti v zbornem jeziku, to pomeni, da mora zadoščati vsem pravilom pravopisa in slovnice. V ta namen lahko damo besedilo preveriti tudi lektorju.

Diplomsko delo naj bi bilo napisano po navodilih, ki jih izda vsaka fakulteta za svoje študente.

Vezano mora biti s trdo vezavo. Delo je deljeno na dva dela.

Navodila za 1. odsek

Prvi del je natisnjen enostransko in brez številk strani. Sestavljen je iz naslovnice, izjave o avtorstvu, zahvale, kazala, seznama uporabljenih kratic in simbolov, povzetka in ključnih besed. Na platnici morajo biti podatki o univerzi, fakulteti, diplomskem delu, ime in priimek študenta, ki je napisal delo ter kraj in letnica izdaje. Prva stran, ko odpremo diplomsko delo predstavlja naslovnico. Sestava naslovnice je podobna platnici, vendar je dodanih še par podrobnosti, kot na primer: naslov diplomskega dela, študijski program in mentor študenta, ki ga je usmerjal pri pisanju diplomskega dela. Vsako diplomsko delo mora vsebovati izjavo o avtorstvu, s katerim s podpisom zagotavlja, da je diplomsko delo izključno rezultat njegovega dela pod vodstvom mentorja in da so dela in mnenja drugih avtorjev navedena in citirana v skladu z navodili. Sledi zahvala, ki je neobvezen del. Avtor ga doda, če želi posebej izpostaviti osebe, ki so mu bile v pomoč in podporo v času študija in pisanju diplomskega dela. Vsebinsko kazalo je urejen seznam naslovov poglavij in podpoglavij, ki odraža zgradbo in vsebinsko členitev naloge. To kazalo je torej načrt dela, saj prikazuje njegovo sestavo oziroma zaporedje obravnavane teme. Vsebovati mora posebej kazalo za vsebino, slike in tabele. Sledi seznam uporabljenih kratic in simbolov, ki je pomemben še posebej za bralca diplomskega dela, ki ni iz naše stroke in so mu kratice tuje. Katice naj bodo definirane v slovenskem in angleškem jeziku, če je to potebno. Povzetek napišemo v slovenskem in angleškem jeziku. Obsega naj največ eno stran. V njem na kratko povzamemo problem, rezultate in sklepe. Povzetek namreč predstavlja strnjeno vsebino diplomskega dela in je namenjeno splošni predstavitvi naloge. Ključne besede so gesla, ki najbolj ustrezno opisujejo vsebino naloge in njeno tematiko. Ključnih besed naj ne bo več kot 5.

Navodila za 2. odsek (sestava vsebine)

Drugi del diplomske naloge je natisnjen dvostransko in je oštevilčen z arabskimi številkami. Vsebuje 6 poglavij: 1. Uvod (ali Pregled literature); 2. Namen dela; 3. Razprava in rezultati; 4. Eksperimentalni del; 5. Zaključek (ali Sklepi); 6. Literatura. Vsako poglavje naj se začne na sprednji strani lista oz. na lihi strani, pa četudi to privede do ene prazne strani.

Struktura besedila je lahko deljena na največ 3 ravni poglavij. Vsaka raven ima točno določeno velikost črk. Celoten drugi osek ima tudi glavo, ki navaja ime in priimek kandidata ter naslov dela.

Uvod ima namen, da bralca uvede v tematiko dela. Za izhodišče pri pisanju uvoda služijo zahteve in cilji dela. Sledi podrobnejši opis problematike področja, v katerem se problemi pojavljajo in opredelitev problemov, ki jih je potrebno razrešiti. Uvod naj ne bo predolg (do deset odstotkov pisnega dela naloge). Sledi poglavje namena dela, ki vsebuje kratek opis glavnih namenov dela. Tukaj so lahko omenjene tudi hipoteze, ki jih potem kandidat v nadaljevanju potrdi ali ovrže. Razlago zakaj se je tako odločil pa zapiše v poglavju «Rezultati in razprava», kjer avtor poleg tega natančno predstavi in opiše problem ter ga nato analizira. Zaključek bralcu prikaže celovit pregled in povzame vsebino opravljenega dela. Vključuje lahko tudi rezultate opravljenega dela in povzame težave, na katere je ob delu naletel. Na koncu je potrebno navesti še literaturo. Potrebno je podati seznam virov in literature, ki jo avtor uporabi pri pisanju diplomske naloge in na katero se sklicuje.

Splošna navodila

Diplomska naloga je natisnjena na papirju formata A4 in toplotno vezana. Izvod, ki se ga izroči Študentskemu refratu mora imeti trdne platnice, ostali izvodi pa so lahko v mehkih platnicah. Delo je napisano v slovenskem jeziku, ki je jezikovno pravilno. Po potrebi lahko končni idelek pregleda in popravi lektor. Robovi so široki 3,00 cm zgoraj, spodaj, levo in desno. Besedilo je pisano v pisavi Times New Roman, v velikosti 12. Razmik med vrsticami besedila je 1,15. Diplomska naloga naj bo v celoti dolga okoli 30 strani. Tabele, slike in vsa nebesedna vsebina mora biti oštevilčena. Reference morajo biti označene v besedilu, pred ločili, z arabskimi številkami znotraj oglatega oklepaja. Predlagan je program za urejanje virov, ki se imenuje Mendelay. Vse vire iz znanstvenih revij, knjig ali poglavje iz knjig je potrebno pravilno citirati.

Povzetek diplomskega dela Mihe Sušnika-Ukrepi za varno uporabo čistil

Diplomsko delo se osredotoča na predstavitev različnih nevarnosti v čistilnem servisu Prosencom d. o. o., do katerih pride zaradi prisotnosti nevarnih kemikalij v čistilnih sredstvih. Predstavljena so bistvena zakonska določila, ki usmerjajo pravilno delovanje podjetja ter ravnanja s kemikalijami. Podrobnejša analiza je bila izvedena na 4 čistilih: Pool-S Power, Radikal forte, Detachur universal in WC-Reiniger Magic-Line. S pomočjo obravnavanih zakonov in varnostnih listov je bila izvedena primerjava izbranih čistil na treh področjih (identifikacijski podatki, nevarnosti čistila, ukrepi v primerih izrednih dogodkov). V zadnjem delu je dodan komentar z opisanimi dodatnimi ukrepi, s katerimi bi raven varnosti v podjetju dvignili na višji nivo. Predlaganih je 5 dodatnih ukrepov na področju vsakodnevne uporabe čistil in pri njihovem skladiščenju, ki bi v podjetju dvignili raven varnostne kulture na področju ravnanja z nevarnimi kemikalijami.

Opis mentorja

Miha Sušnik je svojo diplomsko nalogo opravljal pod mentorstvom prof. doc. dr. Barbare Novosel. Zaposlena je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Univezi v Ljubljani. Svoje delo izvaja na katedri za poklicno, procesno in požarno varnost in je predstojnica le te. Diplomirala je leta 1986 na katedri za anorgansko kemijsko tehnologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, na isti fakulteti je leta 1990 tudi magistrirala, kasneje leta 2012 pa je doktorirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani na katedri za anorgansko kemijsko tehnologijo in materiale. Svoje podagoško delo opravlja kot asistentka, predavateljica, višja predavateljica in docentka za področje anorganske kemije.

Viri in literatura


M.Sušnik: Ukrepi za varno uporabo čistil. Ljubljana: UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 2018

Kako napisati kakovostno diplomo. Mesto mladih. https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/kako-napisati-kakovostno-diplomo/ (pridobljeno, 20. 10. 2018).

Navodila za izdelavo diplomskega in magisterskega dela. FKKT. http://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/1-O_fakulteti/3-Pravilniki__akti/2_stopnja_Pravilnik_Priloge/Navodila_izdelava_diploma_magisterij_kon%C4%8Dna.pdf (pridobljeno, 20. 10. 2018).

Doc. dr. Barbara Novosel. FKKT. https://sl.wikiversity.org/w/index.php?title=Diplomska_naloga_(Ukrepi_za_varno_uporabo_%C4%8Distil)&action=edit (pridobljeno, 20. 10. 2018).