Andragoški center Slovenije

Iz Wikiverza

Andragoški center Republike Slovenije je osrednji javni zavod in krovna ustanova za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi z dne 27. septembra 1991.

Namen[uredi]

Osnovni namen njihovega delovanja je razvijanje področja izobraževanja odraslih skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja v Republiki Sloveniji (2013–2020) ter drugimi nacionalnimi in evropskimi strateškimi dokumenti ter razvojnimi usmeritvami v izobraževanju odraslih. Njihove pristojnosti in odgovornosti določajo tudi zakonski predpisi v vzgoji in izobraževanju, predvsem Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o izobraževanju odraslih (2018).

Od leta 2012 dalje delujejo tudi v vlogi nacionalnega koordinatorja Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). Z različnimi raziskavami, programi, projekti in dogodki sodelujejo pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja ter znotraj te še posebej izobraževanja odraslih. O tem obveščajo tako domačo kot mednarodno strokovno in širšo javnost.

Povezujejo se tako z oblikovalci politik na nacionalni in mednarodni ravni in drugimi nosilci andragoške in pedagoške stroke kot s koordinatorji in udeleženci različnih projektov, ustanovami za izobraževanje odraslih in učečimi se posamezniki v Sloveniji in širše. Na vseh področjih delovanja dejavno sodelujejo v mednarodnih organizacijah.

Na leto pripravijo in izvedejo več kot 40 izobraževalnih programov za približno 800 udeležencev, izobraževalcev odraslih. Podlaga za uspešno vključevanje udeležencev v njihove programe so raziskave in razvojni projekti, ki odmevajo v domačem in mednarodnem okolju. Skrbijo za povečanje dostopnosti izobraževanja za učno prikrajšane odrasle. Pri tem razvijajo temelje za podporo učenju (svetovanje in vrednotenje) in stalno nadgrajujejo svoje izobraževalne programe na področju kakovosti. Prispevajo k širjenju zavesti o dostopnosti in pomenu vseživljenjskega učenja ter neformalno pridobljenega znanja, ki višajo kakovost življenja posameznika in izboljšujejo družbo kot celoto.

Temeljno poslanstvo[uredi]

Njihovo temeljno poslanstvo je v tem, da prispevajo k dostopnosti ter kakovosti izobraževanja in učenja za vse prebivalce in prebivalke Slovenije po načelih svobodne izbire in enakih možnosti. Verjamejo namreč, da so največja primerjalna prednost naše države samozavestni, izobraženi, učeči se državljani, ki so se sposobni spoprijemati s spremembami in odločeni spreminjati življenjsko in delovno okolje. Razvit človeški, kulturni in socialni kapital pa je tisto, kar v sodobnem času najbolj potrebujemo za preseganje kriznih razmer in enakopravno soustvarjanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti, da bi dosegli cilje Evrope 2020.

Področja dela[uredi]

Ukvarjajo se z različnimi področji dela, vezanimi na izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje. Informirajo, svetujejo, izobražujejo in predstavljajo svoje delo doma in v tujini. Raziskujejo, povezujejo izvajalce in nudijo podporo sistemu izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Andragoško spopolnjevanje[uredi]

Dejavnost andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja je namenjena strokovnemu razvoju izobraževalcev odraslih, ki opravljajo andragoško delo ali se pri svojem delu srečujejo tudi z izobraževanjem odraslih. Gre torej za dopolnitev ali nadgradnjo formalnega izobraževanja.

Informiranje[uredi]

O dejavnostih in dosežkih na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja informirajo domačo in tujo javnost – od strokovne, akademske, politične pa do laične družbe ter medijev. Uporabljajo druge medije in vire informacij, vzpostavljajo, nadgrajujejo in širijo pa tudi lastne. Pri tem se medsektorsko povezujejo v domačem in mednarodnem okolju.

Kakovost[uredi]

Podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih, zlasti javnega, je njihova pomembna dejavnost. S tem prispevajo k udejanjanju pravice vseh odraslih prebivalcev Slovenije do kakovostnega izobraževanja in pravice javnosti do obveščenosti o poteku in izidih te dejavnosti.

Neformalno učenje[uredi]

Z razvojem možnosti neformalnega izobraževanja in učenja želijo omogočiti raznolike možnosti za izobraževanje in učenje ne le za zadovoljevanje potreb trga dela, temveč tudi za posameznikov osebni razvoj, za razvoj lokalnega okolja, za spoznavanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, za zagotavljanje dostopa do izobraževanja in učenja ranljivim ciljnim skupinam.

Ozaveščanje[uredi]

Ozaveščanje o pomenu, vlogi in pojavnih oblikah izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja so začeli sistematično razvijati leta 1996 s projektom Teden vseživljenjskega učenja. Z leti je postalo ozaveščanje vseh vrst javnosti priznana in nepogrešljiva dejavnost, ki se manifestira na različne načine. Za njeno uspešnost je ključnega pomena sodelovanje z raznovrstnimi deležniki – od politične, akademske, strokovne pa do laične javnosti ter medijev. Eno njihovih ključnih vodil namreč je, da delujejo ne le za druge, temveč skupaj z njimi.

Pismenost[uredi]

Raziskovalno, razvojno in izobraževalno delo, povezano s pismenostjo in temeljnimi zmožnostmi odraslih, je eno temeljnih področij njihovega dela. Ukvarjajo se z različnimi dejavnostmi npr. opravljajo primerjalne študije in raziskave, preučujejo in razvijajo modele in programe za odrasle, razvijajo nove pristope k usposabljanju učiteljev in strokovnih delavcev itd.

Podpora sistemu[uredi]

Za pripravo sistemskih rešitev in ukrepov, ki so potrebni za razvoj različnih vsebinskih področij izobraževanja odraslih opravljajo različne naloge npr. pripravljajo strokovne podlage za dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno načrtovanje razvoja izobraževanja odraslih, pripravljajo strokovne podlage, potrebne za oblikovanje zakonodaje na področju izobraževanja odraslih itd.

Raziskovanje[uredi]

Raziskovalno dejavnost izvajajo v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov. Doslej so sodelovali v več kot tridesetih raziskavah in evalvacijah. Velik del njihovih raziskav se je osredotočal na področje pismenosti, evalvacije pa na različne projekte aktivne politike zaposlovanja.

Svetovanje[uredi]

Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih razvijajo na več področjih npr. strokovni in širši javnosti zagotavljajo svetovanje o vseh vprašanjih in izzivih, povezanih z izobraževanjem in učenjem odraslih, razvijajo model Informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih – ISIO, ki so ga vpeljali v mrežo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO, razvijajo in pripravljajo strokovna gradiva, baze podatkov, usposabljanja za svetovalce itd.

Vrednotenje[uredi]

Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih je pomembno, da damo vsemu svojemu znanju pravo mesto in se zavemo njegove vrednosti. Na tem področju razvijajo postopke, orodja in strokovna gradiva ter skrbijo za sistemsko umeščanje področja v izobraževanje odraslih. Strokovno sodelujejo tudi pri koordinaciji ključnih nosilcev sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), pri usposabljanju članov komisij za potrjevanje NPK in pri povezovanju s ključnimi deležniki in nosilci razvoja področja doma in v tujini.

Projekti[uredi]

Andragoški center Slovenije sodeluje tako pri domačih kot mednarodnih projektih ter projektih ESS. Domači projekti, pri katerih sodelujejo so ekspertna zunanja evalvacija, izobraževanje za trajnostni razvoj, izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja, osnovna šola za odrasle, ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje in še veliko drugih. Andragoški center trenutno sodeluje v petih mednarodnih projektih - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi, Profesionalizacija učiteljev spretnosti na delovnem mestu, Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb, Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015-2017 v Sloveniji in Življenjske spretnosti odraslih v Evropi. Projekti ESS so Kompetence strokovnih delavcev (2018-2022), Svetovanje zaposlenim (2016-2022), Razvoj kompetenc odraslih (2016-2022), Kompetence strokovnih delavcev (2016-2018), Raziskava spretnosti odraslih PIAAC (2013 do 2015) itd.

Knjižnica Andragoškega centra[uredi]

Na Andragoškem centru imajo tudi nesamostojno specialno knjižnico, v kateri nudijo številne publikacije in druga gradiva s področja izobraževanja odraslih v Sloveniji in v mednarodnem okolju. V svoji zbirki hranijo predvsem gradiva s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Imajo več kot 10.000 enot gradiva, od tega je slabih 9000 monografskih publikacij in več kot 1000 serijskih. Na voljo je skoraj 170 domačih in tujih revij in časopisov, od tega več kot 60 z rednim dotokom. Na voljo so tudi številni priročniki, slovarji, enciklopedije ipd., prebirate lahko tudi različne revije in uporabljate računalnik in tablice. Fond knjižnice ACS je uvrščen tudi v COBISS/OPAC.

E-novičke[uredi]

E-Novičke so elektronski mesečnik Andragoškega centra Slovenije, katerega namen je v kratkih prispevkih obveščati, poročati in predstavljati dejavnosti s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Posamezne številke iz obdobja 2003 do 2009 so objavljene v na portalu dLib, vse arhivske številke v tiskani obliki v Knjižnici ACS. Leta 2009 so Novičke začele izhajati v elektronski obliki. Vse izdaje so na voljo v arhivu. Od leta 2018 izhajajo v spletni obliki. Dvakrat letno novičke izidejo tudi v angleškem jeziku. Arhiv je dostopen preko portala dLib.

Viri[uredi]

  • Andragoški center Slovenije. (2019). Dostopno na: https://www.acs.si/ (pridobljeno 12.12.2019).