Študijsko leto 2017/18

Iz Wikiverza

Teorija literarnega diskurza[uredi]

Red. prof. dr. Marko Juvan. Predavanja, 1. letnik druge stopnje E- in D-slovenistov ter E-komparativistov
Študijsko leto 2017/18
Na predavanjih, ki potekajo vzporedno s seminarjem TLD (vodi ga doc. dr. Alenka Koron; samo za E-sloveniste), bomo letos po uvodnem predavanju obravnavali deset tem:

Uvod: literatura kot politika
1. Literarni diskurz
2. Struktura literarnega besedila
3. Besedilo in žanr
4. Hibridni žanri
5. Metapoezija (izpuščeno, preštudirati po Hibridnih žanrih)
6. Esej (izpuščeno, preštudirati po Hibridnih žanrih)
7. Avtobiografija (izpuščeno, preštudirati po Hibridnih žanrih)
8. Stil kot identitetna navigacija
9. Medbesedilnost in poetika citatnosti
10. Svetovni literarni sistem (izpuščeno, preštudirati po Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem)
Prosojnice s predavanj in dodatna literatura so na voljo v sistemu VIS.

Študijska literatura[uredi]

Osnovna[uredi]

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.
- - - . Literary Studies in Reconstruction. Frankfurt itn.: P. Lang, 2011.[1]
- - - . Hibridni žanri. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.
- - -. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000. Splet:[1]
- - - . Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.[2]

Na izpitu se bo poleg snovi letošnjih predavanj preverjalo tudi poznavanje osnovne študijske literature.

Dopolnilna[uredi]

Bahtin, Mihail. Teorija romana. Ljubljana: CZ, 1982.
Carter, Ronald – Simpson, Paul. Language, discourse and literature: an introductory reader in discourse stylistics. London – New York: Routledge, 1995.
Culler, Jonathan. Literarna teorija: Zelo kratek uvod. Prev. M. Cerkvenik. Ljubljana: Krtina, 2008.
Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: ZRC, 2004.
Fohrmann, Jürgen – Harro Müller (ur.). Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1988.
Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.
Fowler, Roger. Linguistic criticism. Druga izdaja. Oxford: Oxford UO, 1996.
Habjan, Jernej (ur.). Diskurz : od filozofije govorice do teorije ideologije [Elektronski vir]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. (Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 19).Splet: [2]
Johansen, Jørgen Dines. Literary discourse: a semiotic-pragmatic approach to literature. Toronto idr.: University of Toronto press, 2002.
Koron, Alenka. Teorija/teorije diskurza in literarna veda. Primerjalna književnost 27/2; 28/1 (2004; 2005). 79–117; 119–133. Splet: [3][4]
Kos, Janko. Literarna teorija. Ljubljana: DZS, 2001.
Van Peer, Willie (ur.). The taming of the text: explorations in language, literature and culture. London – New York: Routledge, 1988.
Vološinov, Valentin N. Marksizem in filozofija jezika: temeljni problemi sociološke metode v znanosti o jeziku. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.

Teorija literarnega diskurza, seminar[uredi]

Poletni semester 2017/2018 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko, 1. letnik magistrskega študija (enopredmetni); ponedeljek, 15.30–17.05, predavalnica 06
Predavateljica: doc. dr. Alenka Koron, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; alenka.koron@zrc-sazu.si
Govorilne ure: ponedeljek 14.30-15.30 (pred seminarjem v poletnem semestru), kabinet 210a, sicer na ZRC SAZU, Novi trg 5/III (po dogovoru)

Študijska literatura[uredi]

Obvezna[uredi]

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. [»Razsežnosti krize« (11–19); »O literaturi teoretično« (29–54); »Struktura literarnega besedila in dogajanje pomena« (113–148); »Besedilo in žanr« (149–180)]
Juvan, Marko. Hibridni žanri. Ljubljana: LUD Literatura, 2017. [»Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev« (131–150)]
Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: FF, 1999. [Primerne tudi druge izdaje]
Koron, Alenka. »Teorije/Teorija diskurza in literarna veda. 1. del.« Primerjalna književnost, 27/2004, št. 2.
Koron, Alenka. »Teorije/Teorija diskurza in literarna veda. 2. Del.« Primerjalna književnost, 28/2005. št. 1.
Leben, Andrej. »Avtobiografsko pisanje v novejši slovenski literaturi.« Avtobiografski diskurz. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 293–309.
Leben, Andrej. »Avtobiografija v razponu med fikcijo, fakti in referenčnostjo.« Literatura 28/2016, št. 295–296.

Izbirni seznam del za individualno obravnavo[uredi]

Vojnović, Goran. Figa. Ljubljana: Beletrina, 2016.
Dekleva, Milan. Telo iz črk: Roman o Almi. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2015.
Jančar, Drago. In ljubezen tudi. Ljubljana: Beletrina, 2017.
De Quincey, Thomas. Izpovedi angleškega uživalca opija : odlomek iz življenja nekega učenjaka. Ljubljana: LUD Šerpa, 2012.
Sosič, Sarival. Starec in jaz. Maribor: Litera, 2017.
Osti, Josip. Pred zrcalom. Maribor: Pivec, 2016.
Lipuš, Florjan. Gramoz. Maribor: Litera, 2017.
Omerza, Igor. Boris Pahor: V žrelu Udbe. Celovec: Mohorjeva, 2017.
Inkret, Andrej. In stoletje bo zardelo. Ljubljana: Modrijan, 2011.
Smolnikar, Breda. Ko se tam gori olistajo breze. [Različne izdaje].
Kovačič, Lojze. Zrele reči. Ljubljana: Beletrina, 2009.
Tratnik, Suzana. Tretji svet. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007.
Novak, Boris A. Vrata nepovrata (3. del). Novo mesto: Goga, 2017.
McEwan, Ian. Sobota. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.
Hong Kingston, Maxime: Bojevnica: Spomini na deklištvo med duhovi. Maribor: Litera, 2009.

Navodila za izdelavo seminarja[uredi]

Seminar za enopredmetne študente 1. letnika magistrskega študija poteka v obliki ustne prezentacije in pisnega izdelka. Na uvodnem srečanju (26. februarja) seminaristi/ke prevzamejo eno od tem s seznama, določimo pa tudi termine za predstavitev. Pisni izdelek se odda v pregled predavateljici najmanj en teden pred ustnim nastopom.
I. Ustna predstavitev
- traja točno 30 min, 15 minut ostane za diskusijo;
- je prosto govorjena (predstavitev s pomočjo računalnika lahko vsebuje samo izbrane odlomke, ključne besede, ponazoritve ipd.; gradivo je treba prinesti na USB, najbolje v programu Power Point);
- smiselno povzame vsebino obravnavanega besedila, ga strukturno in žanrsko opredeli in skuša določiti tipe diskurza v njem;
II. Pisni izdelek
- format: datoteka word (doc ali docx);
- maksimalna dolžina brez uvodnega lista, povzetka in seznama literature do 3000 besed (20000 znakov s presledki), glavno besedilo v Times New Roman 12, enojni presledek med vrsticami, brez opomb, reference v »čikaškem« stilu (Juvan 2006: 132);
- podatki na naslovni strani: univerza, fakulteta, oddelek, študijsko leto, naziv seminarja in izvajalke, naslov naloge, ime in priimek študenta, vpisna številka, smer in vrsta študija, e-naslov;
- uvod: predstavitev problema, metode, avtorja in obravnavanega besedila;
- osrednji del naloge: z lastnimi formulacijami predstavljene ugotovitve o strukturi, žanru in uporabljenih tipih diskurza;
- sklepne ugotovitve in kratek povzetek;
- seznam uporabljenih virov in literature (po enotnem standardu, kot v Slavistični reviji).
Pisni izdelek mora biti vsebinsko, formalno, slovnično in pravopisno ustrezen. V dokončni obliki, ki upošteva tudi odpravo morebitnih pomanjkljivost pri ustni predstavitvi, ga je potrebno oddati najpozneje do 20. maja.

  1. Posodobljena in razširjena angleška izdaja knjige iz l. 2006. Preštudirati eno od obeh. Poglavje Towards a Theory of Literary Discourse dostopno na spletu.[5]
  2. Manj radovedni lahko namesto te knjige preštudirajo razpravo Svetovni literarni sistem (PKn 2009)[6], podlago knjige.