Metodologija literarnega raziskovanja, Slovenistika - Literarne vede, II. stopnja, 1. letnik, zimski semester 2014/15

Iz Wikiverza

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo, UNG

Metodologija literarnega raziskovanja, Aleš Vaupotič

Predavanja bodo potekala samo ob torkih, 13.45 - 16.15 (ne bo izmenjav med torkom in sredo).

Uvod v metodologijo literarne vede / Janko Kos (članek o sistematiki literarnovedni metod)

Seminarji - Shakespearean negotiations : the circulation of social energy in renaissance England / Stephen Greenblatt, 1988

 • 1. (To je uvod.) The Circulation of Social Energy, str. 1-20. http://www.hu.mtu.edu/~rlstrick/rsvtxt/greenblatt5.pdf
 • 2. Invisible Bullets, str. 21-65.
 • (Mateja Belina)
 • 3. Fiction and Friction, str. 66-93.
 • (Nika Kravos)
 • 4. Shakespeare and the Exorcists. str. 94-128.
 • 5. Martial Law in the Land of Cockaigne, str. 129-163.

Izberete eno poglavje-članek (razen uvoda, ki ga morate prebrati vsi), seminar naj bo dolg 12-15 strani, 30 vrstic s po 60 znaki.

Greenblattov članek v slovenščini: http://www.zalozbakrtina.si/index.php?page=knjiga&kid=215

Upoštevajte:
Vaupotič, Aleš. »K problemu zamejitve pojma novi historizem.« Dialogi 41.3-4(2005): 52-74. <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/2005DialogiVaupotic/novihistorizem_vaupotic_dialogi41.3-4_2005_52-74ocrR.pdf>

Predstavitev obravnavanih Shakespearovih del, ne glede na način, kot jih obravnava Greenblatt.

Naštejte, vse vire, na katere se Greenblatt nanaša.

Zakaj je razprava novohistoristična?

Ali je razprava prepričljiva in zakaj?

Rok oddaje: 3. 12. 2014.

Citiranje tipa »MLA«.

Tekoče oštevilčene opombe so za glavnim besedilom. Vanje ne vključujemo bibliografskih navedb.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji, izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani: (42–48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42–48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

 • za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

  Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

 • za članke v periodičnih publikacijah (torej: »letnik.številka (leto): strani.«):

  Kos, Janko. »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

 • za prispevke v zbornikih:

  Novak, Boris A. »Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.« France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

 • za spletne vire (datum ogleda strani je nujen, razen v primeru, da namesto URL - tj. enoličnega krajevnika vira - uporabimo DOI [1] ali URN [2]):

  Škulj, Jola & Vaupotič, Aleš. »Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) kot raziskovalna platforma literarnih ved.« Vloge središča - konvergenca regij in kultur: Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 470-3. Print. 9. februar 2011 <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/Skulj%20in%20Vauptic%20REELC%20kot%20raziskovalna%20platforma.doc>.

Literatura

Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon: Obrat po prostorskem obratu: umetniškoraziskovalni pristop, pogl. Metodološki obrat k prostorskosti v teoriji diskurza. http://sdpk.si/revija/PKn_2013_2.pdf

Derrida, Jacques. "Struktura znak in igra v diskurzu humanističnih znanosti." Literatura 5.24-25.6 (1993):63-80. <http://www.ung.si/~avaupotic/Derrida1966.pdf>

Greenblatt, Stephen. "Poetiki kulture naproti." Sodobna literarna teorija. LJubljana: Krtina, 1995.

Kos, Janko. "Anton Ocvirk in problem literarnozgodovinske metode." Razprave, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede/Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II, Philologia et litterae XII (1989): 71-87.

--- Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS, 1996.

--- "Uvod v metodologijo literarne vede." Primerjalna književnost 11.1 (1988): 1-17. URN:NBN:SI:DOC-7E1V6PBH pri http://www.dlib.si

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: Metodologija 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2008.

Vaupotič, Aleš. »K problemu zamejitve pojma novi historizem.« Dialogi 41.3-4(2005): 52-74. <http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/2005DialogiVaupotic/novihistorizem_vaupotic_dialogi41.3-4_2005_52-74ocrR.pdf>


Opombe

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier, http://www.doi.org (21. 2. 2012)
 2. Kragelj, Matjaž, Krstulović, Zoran, Musek, Tine. »URN - preprosto uporaben.« Knjižničarske novice 19.6-7 (2009). URN:NBN:SI:DOC-SIW8U1SR pri http://www.dlib.si

← Nazaj na Slovensko Vikiverzo